Osoby przewidziane do objęcia stanowisk - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe utworzenie banku może nastąpić, jeżeli osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków rady nadzorczej oraz zarządu spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Chodzi tu w szczególności o posiadanie przez te osoby wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do funkcji i obowiązków, jakie mają być im powierzone, jak również o to, by osoby te dawały rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia oznacza gwarancję, zapewnienie o czymś, a więc obiektywny brak niedających się usunąć wątpliwości co do zaistnienia w przyszłości określonego stanu. Oznacza to, iż wobec osób przewidzianych do objęcia w banku stanowisk członków rady nadzorczej oraz zarząd nie powinny zachodzić wątpliwości, iż będą one wykonywały swoje obowiązki w sposób należyty, a więc właściwy, prawidłowy, stosowny, odpowiedni, a przede wszystkim uczciwy i praworządny, osiągając zamierzone cele bez uszczerbku dla prawidłowego – zgodnego z przepisami prawa, ostrożnego i stabilnego oraz bezpiecznego dla gromadzonych środków – zarządzania bankiem. Jeżeli takie wątpliwości pojawiają się i nie dają się usunąć, należy uznać, iż dana osoba rękojmi nie daje. Prawidłowe, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem oznacza, że działania podejmowane w ramach zarządzania bankiem są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale też rozsądne, podejmowane z należytą rozwagą i bez nadmiernego ryzyka (ostrożność), zaś efekty tych działań są proporcjonalne do ich skali, nie powodują gwałtownych, nagłych zmian w sytuacji ekonomiczno-finansowej banku oraz nie wpływają negatywnie na postrzeganie banku jako instytucji godnej zaufania, należycie dbającej o bezpieczeństwo gromadzonych środków (stabilność). Rękojmia należytego wykonywania obowiązków rozumiana jako zdolność do zapewnienia, zagwarantowania takiego postępowania, jest wymogiem odrębnym od kwalifikacji zawodowych (wiedzy, umiejętności i doświadczenia) odpowiednich do realizacji określonych obowiązków prezesa i wynikać powinna przede wszystkim z reputacji danej osoby i jej postępowania w życiu osobistym lub zawodowym. Dodatkowo, osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu, o których mowa w art. 22a ust. 3 i 4 (tj. prezesa zarządu i członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku), posiadają udowodnioną znajomość języka polskiego. W myśl art. 30 ust. 1a ustawy Prawo bankowe KNF odstępuje, w drodze decyzji wydanej na wniosek założycieli banku, od wymogu udowodnionej znajomości języka polskiego, jeżeli nie jest to niezbędne ze względów nadzoru ostrożnościowego, biorąc w szczególności pod uwagę poziom dopuszczalnego ryzyka lub zakres działalności banku. W myśl art. 34 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zezwoleniu na utworzenie banku KNF zatwierdza skład pierwszego zarządu banku.