Towarzystwa ubezpieczeniowe

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zakładach ubezpieczeń spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wartości stawki ważonej oraz wartości współczynnika korygującego stosowanych do obliczenia należnej od zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.
   
Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację zakładu ubezpieczeń o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 31 października danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Deklarację można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/rynek_ubezpieczeniowy/formularz_deklaracji

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku zakładów ubezpieczeń, jest składka przypisana brutto danego zakładu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy oblicza się jako iloczyn podstawy danego zakładu ubezpieczeń i stawki ważonej.

Obliczoną wpłatę należy odpowiednio powiększyć lub pomniejszyć o iloczyn współczynnika korygującego i składki przypisanej brutto danego zakładu ubezpieczeń w poprzednim roku kalendarzowym. 

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1363).
  • Art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 477).