Podstawowe obowiązki MIP

data aktualizacji

1.    Działalność w charakterze MIP może być wykonywana, jeżeli:

 • MIP posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na:
  - wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,
  - wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • osoba zarządzająca MIP nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (określone w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego), przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (określone w Rozdziale XXXVII Kodeksu karnego), przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe (określone w przepisach Kodeksu karnego skarbowego).

2.    Ponadto MIP jest obowiązana posiadać:

 • program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, 
 • aktualną procedurę zarządzania ryzykiem, na które może być narażona.

3.    Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie (całkowitą kwotę transakcji płatniczych za dany miesiąc oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc).

4.    MIP jest zobowiązana do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych, z zastosowaniem następujących zasad:

 • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy, nie są w żadnym momencie podczas przechowywania łączone ze środkami pieniężnymi posiadanymi przez MIP z innego tytułu;
 • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków, są:
  - składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego lub
  - inwestowane w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, deponowane na wyodrębnionym do tego celu rachunku. 

Zasad powyższych nie stosuje się, jeżeli środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych są chronione umową gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umową ubezpieczenia, obejmującymi zwrot przez gwaranta lub zakład ubezpieczeń wpłat wniesionych przez użytkowników w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej, do wysokości dokonanej wpłaty. Umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej powinna obejmować upoważnienie dla KNF do wydawania dyspozycji wypłaty przez gwaranta lub zakład ubezpieczeń środków pieniężnych z gwarancji. MIP stosująca taki sposób ochrony środków obowiązana jest składać KNF dokumenty potwierdzające zawarcie kolejnej umowy gwarancji albo ubezpieczenia, obejmującej cały okres prowadzenia działalności, przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

5.    MIP jest obowiązana do: 

 • informowania KNF o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych (w tym przez agentów) w danym: 
  - kwartale – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał, 
  - roku – w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku, 
  - miesiącu – w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu – w okresie, w którym, w przypadku przekroczenia limitu dla średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych, MIP dostosowuje rozmiar prowadzonej działalności do wymogów określonych tym limitem;

[UWAGA: wymóg w zakresie przekazywania informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w danym kwartale i w danym roku oraz rocznego sprawozdania finansowego stosuje się także w przypadku, gdy MIP w danym okresie nie wykonała żadnej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w charakterze MIP w danym okresie miała zawieszoną działalność gospodarczą]

 • przekazywania do KNF rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, jeżeli takie sprawozdanie sporządza;
 • wykonywania i przestrzegania zaleceń wydawanych przez KNF;
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), jako tzw. „instytucja obowiązana” w świetle tych przepisów;
 • informowania KNF, o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru (np. zmiana nazwy, usunięcie agenta), poprzez złożenie stosownego wniosku;
 • informowania KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP.

6.    MIP jest obowiązana do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez MIP, w tym także przez jego agentów, i stawki nie przekraczającej 0,025%. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

 • terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru,
 • sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.

Rozporządzenie, o którym mowa wyżej, nie zostało dotychczas wydane.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez MIP warunków i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie usług płatniczych, KNF może zastosować określone ustawą o usługach płatniczych środki i sankcje nadzorcze, w tym kary pieniężne, a nawet wydać decyzję o zakazie prowadzenia działalności w charakterze MIP.