IOSCO - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
https://www.iosco.org/

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.

IOSCO powstało w 1983 r., po przekształceniu się jej poprzednika, Inter-American Regional Association (powstałe w 1974 r.) w prawdziwie międzynarodową organizację. Regulatorzy z Francji, Indonezji, Korei i Wielkiej Brytanii byli pierwszymi spoza terenu obu Ameryk, które dołączyły do organizacji w 1984 r.  W 1986 r. odbyła się coroczna konferencja IOSCO w Paryżu, wtedy też podjęto decyzję o utworzeniu Sekretariatu Generalnego IOSCO, który obecnie mieści się w Madrycie, a w jego skład wchodzą: Sekretarz Generalny IOSCO, Zastępca Sekretarza Generalnego oraz pracownicy Sekretariatu. E-mail do Sekretariatu Generalnego IOSCO: mail@iosco.org

Obecnie w skład IOSCO wchodzi 218 instytucji, które dzielą się na 126 członków zwykłych (ordinary members- każdemu z członków przysługuje jeden głos, mają prawo uczestniczyć w charakterze członków w pracach wszystkich Komitetów IOSCO), 25 członków stowarzyszonych (associate members-nie mają prawa głosu i nie mogą być członkami Rady IOSCO, wchodzą jednak w skład Komitetu Prezydenckiego) i 66 członków afiliowanych (affiliate members-nie mają prawa głosu, nie wchodzą również w skład Komitetu Prezydenckiego i Rady IOSCO; niemniej jednak status członka afiliowanego umożliwia im współpracę z IOSCO, np. w zakresie opracowywania standardów, rekomendacji, itp.).

Do głównych celów IOSCO należy:  

 • współpraca w zakresie ustanawiania wspólnych standardów regulacyjnych mających na celu wspieranie uczciwego i sprawnego funkcjonowania rynków finansowych,
 • wzajemna wymiana doświadczeń i informacji w celu doskonalenia funkcjonowania krajowych rynków papierów wartościowych,  
 • wspólne działania na rzecz ustanowienia standardów i efektywnego nadzoru nad międzynarodowymi transakcjami papierami wartościowymi,
 • wzajemna pomoc w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa rynków papierów wartościowych poprzez rygorystyczne przestrzeganie standardów i przeciwdziałanie przestępstwom finansowym.

W związku z rozwojem oraz wytyczaniem nowego kierunku strategicznego IOSCO podjęto prace mające na celu wprowadzenie zmian w strukturze Organizacji. Pomysł wprowadzenia zmian w proponowanej strukturze spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony nadzorców, będących członkami IOSCO i w maju 2012 r. zmiany znacząco zmieniające strukturę IOSCO weszły w życie.

Podstawową zmianą było stworzenie IOSCO Board – Rady reprezentującej wszystkich członków Organizacji, łączącej funkcje uprzednio istniejących Komitetów: Technicznego (TC), Wykonawczego (EC) oraz Rady Doradczej Komitetu Rynków Wschodzących (EMC AB). W skład Rady IOSCO, podejmującej decyzje kluczowe dla Organizacji, weszli: członkowie Komitetu Technicznego, przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Komitetu Rynków Wschodzących (EMC), przewodniczący czterech komitetów regionalnych oraz dwóch dodatkowych przedstawicieli każdego z regionów. Kolejną kluczową zmianą było połączenie grup roboczych Komitetu Technicznego, tj. Standing Committees z grupami roboczymi Komitetu Rynków Wschodzących, tj. Working Groups.

W skład Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych obecnie wchodzą:

 • Komitet Prezydencki (ang. Presidents Committee);
 • Rada IOSCO (ang. IOSCO Board);
 • Komitet Rynków Wschodzących (ang. Growth and Emerging Markets Committee);
 • Komitet Weryfikacyjny (ang. Assessment Committee);
 • Komitety Regionalne (ang. Regional Committees);
  • Europejski Komitet Regionalny (ang. European Regional Committee);
  • Komitet Regionalny ds. Afryki i Bliskiego Wschodu (ang. Africa/Middle East Regional Committee);
  • Komitet Regionalny ds. Azji i Obszaru Pacyfiku (ang. Asia-Pacific Regional Committee);
  • Komitet Regionalny ds. Ameryk (ang. Inter-American Regional Committee);
 • Stałe Komitety (ang. Policy Committees);
  • Komitet Nr 1 ds. rachunkowości emitentów, audytu i ujawnień (ang. Committee 1 on Issuer Accounting, Audit and Disclosure);
  • Komitet Nr 2 ds. rynków wtórnych (ang. Committee 2 on Secondary Markets);
  • Komitet Nr 3 ds. pośredników finansowych (ang. Committee 3 on Market Intermediaries);
  • Komitet Nr 4 ds. współpracy nadzorczej i wymiany informacji (ang. Committee 4 on Enforcement and Exchange of Information);
  • Komitet Nr 5 ds. zarządzania inwestycyjnego (ang. Committee 5 on Investment Management);
  • Komitet Nr 6 ds. kredytowych agencji ratingowych (ang. Committee 6 on Credit Rating Agencies);
  • Komitet Nr 7 ds. rynków instrumentów pochodnych (ang. Committee 7 on Commodity Futures Markets)
  • Komitet Nr 8 ds. inwestorów detalicznych (ang. Committee 8 on Retail Investors)

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania IOSCO oraz bieżących prac Organizacji znajdują się w zakładce Fact Sheet: https://www.iosco.org/about/pdf/IOSCO-Fact-Sheet.pdf

Wszystkie ogólnodostępne raporty oraz inne dokumenty, opracowane przez IOSCO znajdują się w dziale Publications:  https://www.iosco.org/publications/?subsection=public_reports

IOSCO Investor Alerts Portal

IOSCO otrzymuje informacje o ostrzeżeniach publicznych w zakresie podmiotów nie uprawnionych do świadczeniach usług finansowych od swoich członków na zasadzie dobrowolności. Na tej podstawie tworzony jest Portal Ostrzeżeń IOSCO (ang. IOSCO Investor Alerts Portal): https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal