Zakres działalności podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W przypadku zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego mamy do czynienia z zezwoleniem o charakterze generalnym, uprawniającym podmiot licencjonowany do zawarcia umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami z każdym z funkcjonujących na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami sekurytyzacyjnymi. Udzielenie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami daje podmiotom profesjonalnie zajmującym się windykacją możliwość sprawczego działania poprzez podejmowanie merytorycznych decyzji w procesie zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

Podmiot posiadający zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami może zawrzeć z towarzystwem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym umowę zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.