Informacje Ogólne

data aktualizacji

Biuro usług płatniczych to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru prowadzonego przez KNF jako biuro usług płatniczych, która jest uprawniona do świadczenia usługi przekazu pieniężnego. Więcej informacji na temat zakresu usług płatniczych realizowanych przez biura usług płatniczych znaleźć można tutaj.

Biuro usług płatniczych jest uprawnione do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno poprzez oddziały, jak i za pośrednictwem agentów. Więcej informacji na temat działalności biura usług płatniczych znaleźć można tutaj.

Działalność biur usług płatniczych jest działalnością regulowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego Komisję Nadzoru Finansowego rejestru dostawców usług płatniczych. Więcej informacji na temat procedury uzyskania wpisu do rejestru uprawniającego do prowadzenia działalności w charakterze biura usług płatniczych znaleźć można tutaj.

Działalność w charakterze biura usług płatniczych może być wykonywana, pod warunkiem że:

 1. biuro posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na:
  1. wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,
  2. wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. osoba zarządzająca biurem nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (określone w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego), przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (określone w Rozdziale XXXVII Kodeksu karnego ), przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (określone w przepisach Kodeksu karnego skarbowego).

Ponadto biuro usług płatniczych występujące z wnioskiem o wpis jest obowiązane do posiadania programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, przy czym nie ma obowiązku przekazywania tych dokumentów do KNF wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

Główne obowiązki po rozpoczęciu działalności przez biuro usług płatniczych:

 • Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie (przy ustalaniu średniej całkowitą kwotę transakcji płatniczych za dany miesiąc oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc).
 • Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje przez zawarcie odpowiednio z bankiem krajowym, instytucją kredytową, oddziałem banku zagranicznego albo zakładem ubezpieczeń, które nie należą do tej samej grupy co dane biuro usług płatniczych, umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.
 • Biuro usług płatniczych jest obowiązane do okresowego przekazywania KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych, w tym także przez jego agentów.
 • Biuro jest zobowiązane do przestrzegania zaleceń wydawanych przez KNF.
 • Biuro usług płatniczych jako instytucja obowiązana w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeprowadzając transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.

Zakończenie działalności przez biuro usług płatniczych i wykreślenie z rejestru

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze biura usług płatniczych, wskazując danę zakończenia działalności. 

Obligatoryjne wykreślenie biura usług płatniczych z rejestru następuje:

 1. na wniosek biura usług płatniczych, złożony do KNF osobiście lub przesłany na adres KNF przez osobę reprezentującą dane biuro,
 2. z urzędu, w przypadku:
  1. zakończenia przez biuro usług płatniczych działalności gospodarczej lub działalności w charakterze biura usług płatniczych, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, przy czym data wykreślenia nie może być wcześniejsza niż data wpływu zawiadomienia do KNF
  2. prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności jako biuro usług płatniczych.

Użyteczne informacje i regulacje prawne

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym przez KNF podręcznikiem dla Biur Usług Płatniczych.

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/informacje_ogolne/najwazniejsze_regulacje