Informacje ogólne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Biuro usług płatniczych (BUP) to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr) prowadzonego przez KNF jako BUP, która jest uprawniona do świadczenia wyłącznie usługi przekazu pieniężnego. 

BUP jest uprawnione do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi przekazu pieniężnego może świadczyć również poprzez oddziały, lub za pośrednictwem agentów. 

Działalność BUP jest działalnością regulowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru. 

Działalność w charakterze BUP może być wykonywana, pod warunkiem że:

1. podmiot posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na:

a. wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,

b. wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. osoba zarządzająca BUP nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe.

BUP występujące z wnioskiem o wpis jest obowiązane do posiadania programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności. Nie ma jednak obowiązku przekazywania tych dokumentów KNF wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.