ESPI - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

Data aktualizacji:

Uzyskiwanie dostępu do ESPI

Wniosek o dostęp do Systemu (plik DOC) 
Wniosek o udzielenie informacji o danych Operatorów Systemu (plik DOC)
Wniosek o ponowne przydzielenie loginu i hasła Operatorowi Systemu (plik DOC)

wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać:

 • w formie pisemnej pocztą tradycyjną
  na adres Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. Pocztowa 419 
lub 
 • w formie pisemnej (dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Komisji)
  na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 

lub 

 • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Strona publikacji formularzy Systemu

Zasady kompresji

W przypadku informacji przekazywanych przez Emitentów do publicznej wiadomości za pośrednictwem ESPI (przekazanie na Kancelarie Publiczne GPW lub BondSpot):

 • kompresja może być stosowana wyłącznie w sytuacji, gdy niemożliwe jest załączenie do formularza raportu dokumentów elektronicznych bez jej dokonania np.: z uwagi na fakt, iż przekazywana informacja przekracza rozmiar wskazany w Schemacie Przekazywania Informacji dla ww. Kancelarii Systemu

 • kompresja załączanych dokumentów powinna być dokonywana z zastosowaniem formatów, których użycie przez Emitenta nie będzie skutkowało ograniczeniami dla odbiorców informacji  w dostępie do dokumentów elektronicznych zawartych w skompresowanych plikach np.: w wyniku konieczności  posiadania przez odbiorcę informacji płatnych programów do rozpakowania plików

W przypadku pakietu sprawozdawczego, będącego elementem skonsolidowanego raportu rocznego w formacie ESEF, który zawiera oznakowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z plikami taksonomii, zasady kompresji muszą być zgodne ze standardem zip oraz specyfikacjami pakietów taksonomii opublikowanymi przez XBRL International (patrz wytyczna 3.1.3 Podręcznika sprawozdawczości zgodnej z formatem ESEF).

Agencje informacyjne

Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

 • Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022 www.bloomberg.com/polska
 • Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa, www.notoria.pl
 • Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, www.pap.pl

Informacja o przerwie technicznej

informujemy, że od 20:00 do 23:00 występuje przerwa techniczna w pracy Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji). Prosimy w tym czasie nie korzystać z systemu ESPI.

Zgłoszenie Awarii

1. Za pomocą formularza
Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej poprzez formularz zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56917&p_id=18). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

2. Telefonicznie
Zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerami telefonów: 22 262 40 00, 668 860 875, 882 789 180. 

Infolinia funkcjonuje w dni robocze od 8:15 do 18:00.

Komunikaty 

-------------------------------

Informujemy, że w sekcji "Sprawozdania okresowe ZAFI" na niniejszej stronie zostały opublikowane schematy XSD dla plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w wersji 1.2 (dokument ESMA/2013/1361) oraz wskazówki techniczne dotyczące plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 (dokument ESMA/2013/1358).
--------------------------

Dokumenty

Instrukcje

Sprawozdania okresowe ZAFI

Sprawozdania kwartalne CSDR art. 9