Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

data aktualizacji 05 lipca 2019

Uprzejmie informujemy o zmianie wyglądu strony publikacji formularzy dostępnej pod adresem https://espi.knf.gov.pl/. Zmiana ma charakter jedynie graficzny, bez zmiany funkcjonalności w/w strony.
W przypadku pytań, prosimy dzwonić na infolinię ESPI.

Strona publikacji formularzy


Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

  • Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022 www.bloomberg.com/polska,
  • Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, http://mojeinwestycje.interia.pl,

  • Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa, www.notoria.pl,

  • Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, www.pap.pl,

Informacja o przerwie technicznej

Uprzejmie informujemy, iż w godzinach od 20:00 do 23:00 występuje przerwa techniczna w pracy Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji). Prosimy w tym czasie nie korzystać z systemu ESPI.

Zgłoszenie Awarii

1. Za pomocą formularza

Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej   poprzez  formularz  zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56917&p_id=18). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym.
Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

2. Telefonicznie
Zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania  Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerem telefonu: 
22 262 40 00. Infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8:15 do 18:00.


Komunikaty 

icon_doc_pdf_small Komunikat UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR)

-----------------------------

W związku z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), (dalej: ustawa), w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania przez emitentów papierów wartościowych raportów rocznych oraz sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej, tj.: R, RS, SA-R, SAB-R, SAM-R, SAU-R, SARE-R, SAS-R, JST-R oraz SP i SPS. Zmiany miały przede wszystkim charakter redakcyjny w związku z koniecznością dostosowania pojęć występujących w formularzach do ich brzmienia w ustawie.

-------------------------------

W związku z przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860), w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: R, RS, SA-R, SAB-R, SAM-R, SAU-R, SARE-R, SAS-R, JST-R, a także nowe formularze SP i SPS służące do przekazywania sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów rocznych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: R i RS, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.
-------------------------------

Informujemy, że w sekcji "Sprawozdania okresowe ZAFI" na niniejszej stronie zostały opublikowane schematy XSD dla plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w wersji 1.2 (dokument ESMA/2013/1361) oraz wskazówki techniczne dotyczące plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 (dokument ESMA/2013/1358).
--------------------------

W związku z przepisami, które weszły w życie 30 czerwca 2016 r., tj. przepisami:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860), w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów kwartalnych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: Q, QS, QSr, SA-Q, SAB-Q, SARE-Q, SAU-Q i SAS-Q.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów kwartalnych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: Q, QS oraz QSr, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.
--------------------------

W związku z przepisami, które weszły w życie 30 czerwca 2016 r., tj.:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 857) oraz
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2016 r., poz. 860),
w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania raportów półrocznych przez emitentów papierów wartościowych, tj.: P, PS, PSr, SA-P, SAB-P, SAU-P, SARE-P, SAM-P, SAS-P, RZ.

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku formularzy raportów półrocznych dla emitentów stosujących MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj.: P, PS oraz PSr, nowy wiersz "(rodzaj emitenta)" dodany na stronie tytułowej, wypełnia się w przypadku gdy z listy powyżej wybrano "dla innych emitentów.
--------------------------

Departament Nadzoru Obrotu informuje, że w związku ze zmianą Regulaminu ESPI, zniesiony został  obowiązek przekazywania do UKNF wersji papierowej raportów rocznych i półrocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Dokumenty


Instrukcje

Sprawozdania okresowe ZAFI

COREP