Bank państwowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Bank państwowy jest szczególnym rodzajem banku, który może być powołany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, np. dla potrzeb realizacji określonych celów. Podstawowe zasady jego tworzenia i funkcjonowania zostały uregulowane w art. 14-19 ustawy Prawo bankowe. Utworzenie banku państwowego nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a tylko zasięgnięcia jej opinii. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku. Bank państwowy nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, nie jest też przedsiębiorstwem państwowym, państwową jednostką organizacyjną ani jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów.  Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.