Zakres działalności krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zakład ubezpieczeń nie może wykonywać jednocześnie działalności, o której mowa w dziale I oraz w dziale II załącznika do o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ww. ustawy, używa w nazwie lub firmie wyrazów wyróżniających ten rodzaj działalności.

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym. Umowa ubezpieczenia ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Krajowe zakłady ubezpieczeń wykonywujące działalność w Dziale I zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mogą wykonywać działalność po uzyskaniu zezwolenia w następujących grupach:

Ubezpieczenia na życie 

Dział I

 1. Ubezpieczenia na życie.
 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.
 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.
 4. Ubezpieczenia rentowe.
 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

Krajowe zakłady ubezpieczeń wykonywujące działalność w Dziale II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mogą wykonywać działalność po uzyskaniu zezwolenia w następujących grupach:

DZIAŁ II 

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
  1. świadczenia jednorazowe;
  2. świadczenia powtarzające się;
  3. połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
  4. przewóz osób.
 2. Ubezpieczenia choroby:
  1. świadczenia jednorazowe;
  2. świadczenia powtarzające się;
  3. świadczenia kombinowane.
 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
  1. pojazdach samochodowych
  2. pojazdach lądowych bez własnego napędu.
 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
  1. statkach żeglugi morskiej;
  2. statkach żeglugi śródlądowej.
 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
 8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:
  1. ogień;
  2. eksplozję;
  3. burzę;
  4. inne żywioły;
  5. energię jądrową;
  6. obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:
  1. ogólnej niewypłacalności;
  2. kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
 15. Gwarancja ubezpieczeniowa:
  1. bezpośrednia;
  2. pośrednia.
 16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:
  1. ryzyka utraty zatrudnienia;
  2. niewystarczającego dochodu;
  3. złych warunków atmosferycznych;
  4. utraty zysków;
  5. stałych wydatków ogólnych;
  6. nieprzewidzianych wydatków handlowych;
  7. utraty wartości rynkowej;
  8. utraty stałego źródła dochodu;
  9. pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi;
  10. innych strat finansowych.
 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.
 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.