Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na 31 marca 2024
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym1
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym4
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*8
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 4
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 1
Razem
 18
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne