Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych

data aktualizacji

Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na dzień 31 grudnia 2022
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym10
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym6
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*1
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 1
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 0
Razem
 18
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne