Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych

data aktualizacji

Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na dzień 31 marca 2022
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym13
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym5
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*5
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 0
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 3
Razem
  26
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne