Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych

data aktualizacji

Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na dzień 31 marca 2023
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym5
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym3
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*2
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 1
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 2
Razem
 13
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne