Kwartalna informacja o liczbie czynnych postępowań prospektowych

data aktualizacji

Liczba czynnych postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia prospektu w podziale na rodzaje papierów wartościowych
Prospekty wg rodzajów papierów wartościowychStan na dzień 30 czerwca 2022
Prospekty akcji – spółki nienotowane na rynku regulowanym17
Prospekty akcji – spółki notowane na rynku regulowanym4
Prospekty nieudziałowych papierów wartościowych*6
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych nienotowanych na rynku regulowanym 0
Prospekty certyfikatów inwestycyjnych – prospekty publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych notowanych na rynku regulowanym 6
Razem
  33
* obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, giełdowe prawa pochodne