Banki komercyjne prowadzące działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty sektora bankowego

Banki komercyjne prowadzące działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawą umieszczenia na tej liście jest dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów ustawy wprowadzającej wymagania dyrektywy MIFID do polskiego prawa, tj. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zgodnie z art. 22 pkt 12 ustawy z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316), bądź uzyskanie stosownego zezwolenia Komisji po wejściu w życie wskazanej ustawy. Za prawidłowe dostosowanie do wymogów tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego uznaje przekazanie dokumentów określonych w art. 82 ust. 2 pkt 2-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów tej ustawy obejmujące m.in. prawidłowe określenie w statucie przedmiotu działalności (polegające na wymienieniu usług świadczonych na podstawie art. 70 ust. 2 tej ustawy z uwzględnieniem terminologii stosowanej w ustawie).

Przedmiotem czynności określonych w pkt. 1-6 mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Loading...