Podmioty sektora bankowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na bankach spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego  Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku, wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, wysokości współczynnika kompensacji obowiązującego w danym roku kalendarzowym oraz sumy aktywów bilansowych wszystkich banków, które prowadziły działalność w  ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację banku o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin uiszczenia należnej wpłaty: do 15 marca danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku banków, jest suma aktywów bilansowych na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego o dwa lata dany rok, a w przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok, ustalona na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Bank będący w dniu 1 stycznia danego roku uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ustala należną wpłatę w wysokości 80% kwoty obliczonej jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Wysokość wpłaty należnej od banku niebędącego w dniu 1 stycznia danego roku uczestnikiem systemu ochrony oblicza się jako sumę iloczynu podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie oraz kwoty kompensacyjnej, obliczonej jako iloczyn podstawy i współczynnika kompensacji ogłoszonego w komunikacie.

Bank rozpoczynający działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym rozpoczął działalność. W przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tego banku.

Deklaracja banku o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 50 21, (22) 262 41 65 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: