Podmioty sektora bankowego

data aktualizacji 12 marca 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na bankach spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wartości stawki ważonej oraz wartości współczynnika korygującego stosowanych do obliczenia należnej od banków wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.
   
Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację banku o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 31 października danego roku
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Formularz deklaracji można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Sektor_bankowy/formularz_deklaracji_dla_bankow

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku banków, jest suma aktywów bilansowych danego banku na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego.
Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ważonej ogłoszonej w komunikacie. Obliczoną kwotę bank odpowiednio powiększa albo pomniejsza o iloczyn współczynnika korygującego (opublikowanego w komunikacie) i sumy aktywów bilansowych tego banku na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. Gdy powiększenie prowadzi do ustalenia należnej wpłaty od danego banku o wartości wyższej niż przy zastosowaniu stawki o wartości 0,024%, do ustalenia należnej wpłaty bank przyjmuje wartość 0,024% i nie dokonuje powiększenia.

W przypadku banku, którego rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się sumę aktywów bilansowych tego banku na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym.

Bank będący uczestnikiem systemu ochrony ustala należną wpłatę w wysokości 80% kwot, do których uiszczenia byłby on obowiązany w przypadku nieuczestniczenia w takim systemie.

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1371).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm).
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826).