Elektroniczna Skrzynka Podawcza

data aktualizacji 30 stycznia 2018

W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, UKNF uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), umożliwiającą składanie do Urzędu dokumentów w formie elektronicznej.
Elektoniczna skrzynka podawcza UKNF uruchomiona została na platformie ePUAP, udostępnianej przez MSWiA podmiotom publicznym w celu umożliwienia świadczenia usług elektronicznych.

W celu skorzystania z ESP UKNF należy wypełnić formularz na stronie ePUAP.