Informacje dotyczące sprawdzianu umiejętności

data aktualizacji

dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

AKTUALNOŚCI


 

INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-49-39
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Opłata za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności wynosi 200,00 zł. Sprawdzian umiejętności dla ubiegających się o wpis na listę doradców inwestycyjnych przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych. 

Opłatę za sprawdzian umiejętności należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem „imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu, sprawdzian umiejętności w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”.

W celu zgłoszenia się na sprawdzian umiejętności należy przesłać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu przeprowadzenia sprawdzianu oraz wskazaniem, czy dotyczy sprawdzianu dla osób ubiegających się wpis na listę doradców inwestycyjnych czy maklerów papierów wartościowych. 

Informacja o nadanym przez zagraniczną instytucję tytule, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 t.j. z późn. zm.), będącym podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu, powinna być potwierdzona:

a) w przypadku Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (Certified International Investment Analyst - CIIA) nadawanego przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts - ACIIA) – pisemnym zaświadczeniem wydanym przez ACIIA, przetłumaczonym na język polski przez tłumacza przysięgłego;

b) w przypadku Dyplomowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst - CFA) nadawanego przez CFA Institute – pisemnym zaświadczeniem o posiadaniu tytułu CFA, tj. o uzyskaniu tytułu CFA oraz prawie do posługiwania się tym tytułem zgodnie z regulacjami CFA Institute. Zaświadczenie to może być wydane:

 • bezpośrednio przez: CFA Institute, przy czym wówczas musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • albo w języku polskim przez CFA Society Poland na podstawie informacji otrzymanej z CFA Institute (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zaświadczenie to będzie wydawane przez CFA Society Poland bezpłatnie).

Kandydat, który spełnił powyższe wymogi jest informowany pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

Sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie testu trwa 90 minut. Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów. Każda odpowiedź na pytanie oceniana jest według następujących zasad:

 • odpowiedź dobra – dwa punkty,
 • odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny),
 • brak odpowiedzi – zero punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest jego opłacenie przed datą sprawdzianu umiejętności określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym. Opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na konto Komisji: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem: imię i nazwisko przystępującego do egzaminu, tytuł wpłaty. Kandydat, który spełnił powyższe wymogi jest informowany pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

Wnioski można składać 

 • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
 • pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Wysokość opłat za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności oraz regulamin przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2021 poz. 2091).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemiologicznymi dla osób zdających oraz członków Komisji Egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

 • Komunikat nr 296 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2023 r.
 • Komunikat nr 292 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 289 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 287 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 3/2022 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 4/2022 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 283 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie w sprawie skorygowanych wyników sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 280 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 280 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie umożliwienia zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 274 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 273 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 272 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 269 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2021 r.
 • Komunikat Nr 268 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 265 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 264 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 260 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 września 2019 r.
 • Komunikat nr 258 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 253 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 252 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 244 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności w dniu 22 września 2019 r.
 • Komunikat Nr 242 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 237 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 234 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 
 • Komunikat Nr 233 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat Nr 224 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności 
 • Komunikat Nr 220 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 218 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 
 • Komunikat nr 217 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 
 • Komunikat Nr 207 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat Nr 201 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat Nr 200 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 
 • Komunikat Nr 195 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności
 • Komunikat nr 194 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 193 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności
 • Komunikat nr 177 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.
 • Komunikat nr 172 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.
 • Komunikat nr 169 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r.
 • Komunikat nr 168 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r. 
 • Komunikat Nr 45 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Załącznik do Komunikatu Nr 45 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat Nr 44 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 6 kwietnia 2008 roku
 • Komunikat 34 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie odwołania sprawdzianu umiejętności.
 • Komunikat Nr 29 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 25 marca 2007 roku
 • Komunikat Nr 28 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności