Informacje dotyczące sprawdzianu umiejętności

data aktualizacji 02 czerwca 2020

dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

AKTUALNOŚCI

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych informuje, że z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, został zmieniony termin sprawdzianu umiejętności, pierwotnie  wyznaczony na dzień 29 marca 2020 r., podany do wiadomości publicznej w drodze Komunikatu nr 252 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności.

Zgodnie z treścią Komunikatu Nr 258 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 czerwca 2020 r. najbliższy sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 13 września 2020 r.

Opłaty egzaminacyjne dotychczas wniesione przez kandydatów chcących przystąpić do I etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego będą podlegały zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której dany kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w nowym terminie.

INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

Sprawdzian umiejętności dla ubiegających się o wpis na listę doradców inwestycyjnych przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych. 

Sprawdzian umiejętności dla ubiegających się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych.

Opłata za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności wynosi 200,00 zł. 

Opłatę egzaminacyjną za sprawdzian umiejętności należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu, sprawdzian umiejętności w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”.  

W celu zgłoszenia się na sprawdzian umiejętności należy przesłać do urzędu Komisji wypełniony formularz wniosku rejestrowego z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu przeprowadzenia sprawdzianu oraz wskazaniem, czy dotyczy sprawdzianu dla osób ubiegających się wpis na listę doradców inwestycyjnych czy maklerów papierów wartościowych. 

Informacja o nadanym przez zagraniczną instytucję tytule, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy, będącym podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu, powinna być potwierdzona: 

a) w przypadku Certyfikowanego Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (Certified International Investment Analyst - CIIA) nadawanego przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International Investment Analysts - ACIIA) – pisemnym zaświadczeniem wydanym przez ACIIA, przetłumaczonym na język polski przez tłumacza przysięgłego; 

b) w przypadku Dyplomowanego Analityka Finansowego (Chartered Financial Analyst - CFA) nadawanego przez CFA Institute – pisemnym zaświadczeniem o posiadaniu tytułu CFA, tj. o uzyskaniu tytułu CFA oraz prawie do posługiwania się tym tytułem zgodnie z regulacjami CFA Institute. Zaświadczenie to może być wydane:

  • bezpośrednio przez: CFA Institute, przy czym wówczas musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
  • albo w języku polskim przez CFA Society Poland na podstawie informacji otrzymanej z CFA Institute (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zaświadczenie to będzie wydawane przez CFA Society Poland bezpłatnie).

Egzamin sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie testu trwa 90 minut. Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów. Każda odpowiedź na pytanie oceniana jest według następujących zasad:

  • odpowiedź dobra – dwa punkty,
  • odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny),
  • brak odpowiedzi – zero punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest jego opłacenie przed datą sprawdzianu umiejętności określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym. Opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na konto Komisji: NBP O/O Warszawa o numerze  05 1010 0068 6800 0000 0000 0009 z dopiskiem: imię i nazwisko przystępującego do egzaminu, tytuł wpłaty. Kandydat, który spełnił powyższe wymogi jest informowany pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności. Jeżeli kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin.

Wnioski należy składać w siedzibie urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419.

Wysokość opłat za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności oraz regulamin przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

icon_doc_pdf_smallKomunikat nr 258 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany terminu sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 253 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 252 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 244 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej ze sprawdzianu umiejętności w dniu 22 września 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 242 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 237 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 234 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 233 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 224 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 220 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 218 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 217 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_smallKomunikat Nr 207 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 201 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 200 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności 

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 195 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 194 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_smallKomunikat nr 193 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 177 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 172 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na sprawdzianie umiejętności.

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 169 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 168 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności, które odbędą się w dniu 21 czerwca 2015 r. oraz 20 września 2015 r. 

icon_doc_pdf_smallKomunikat Nr 45 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Załącznik do Komunikatu Nr 45 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 44 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 6 kwietnia 2008 roku

icon_doc_pdf_small Komunikat 34 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie odwołania sprawdzianu umiejętności.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 29 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności w dniu 25 marca 2007 roku

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 28 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności