Zmiana danych MIP w rejestrze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Rejestr Małych instytucji płatniczych (MIP), w ramach rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr), zawiera:

1. numer wpisu do rejestru;

2. dane dotyczące MIP, obejmujące:

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy,

b. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile MIP taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,

d. wykaz świadczonych usług płatniczych;

3. dane dotyczące agentów MIP, obejmujące:

a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

4. dane dotyczące oddziałów MIP, obejmujące:

a. nazwę (firmę) oddziału,

b. adres oddziału.

Zmiana danych ujawnionych w rejestrze wymaga złożenia wniosku do KNF o zmianę wpisu MIP do rejestru. Formularz wniosku dostępny jest tutaj

Każda MIP ma obowiązek poinformować KNF o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Rozszerzenie zakresu działalności MIP – świadczenie usług za pośrednictwem agentów lub poprzez oddział:

Wpisem do rejestru objęta jest informacja dotycząca świadczenia przez MIP usług płatniczych za pośrednictwem agenta oraz poprzez oddział. Wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu agenta do rejestru MIP obowiązana jest przesłać w formie pisemnej zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta. 

Wniosek dotyczący wpisu agenta powinien zawierać następujące elementy:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta;

2. siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta;

3. opis mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4. imiona i nazwiska oraz funkcje osób zarządzających agentem, a także – w przypadku agentów innych niż dostawcy podlegający nadzorowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym lub ich jednostki zależne – dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają właściwe kompetencje (dokumentem takim może być w szczególności oświadczenie krajowej instytucji płatniczej lub osoby zarządzającej agentem potwierdzające posiadanie właściwych kompetencji przez tę osobę) oraz że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;

5. wykaz usług płatniczych, do świadczenia których agent jest upoważniony;

6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) agenta, jeżeli taki posiada.

Wniosek dotyczący oddziału powinien zawierać następujące elementy:

1. dane dotyczące oddziałów MIP, obejmujące:

a. nazwę (firmę) oddziału,

b. adres oddziału.

Podjęcie działalności za pośrednictwem agenta lub otwarcie oddziału jest dopuszczalne po uzyskaniu wpisu do rejestru. 

Opłata za zamianę wpisu w rejestrze 

Wpis do rejestru agenta lub oddziału MIP (niezależnie od liczby agentów lub oddziałów objętych wnioskiem o wpis), a także wpis dotyczący rozszerzenia wykazu świadczonych usług płatniczych podlega opłacie skarbowej  w wysokości 308 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Konto opłaty skarbowej: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Pozostałe wpisy dotyczące zmiany danych ujawnionych w rejestrze (np. wykreślenie agenta lub oddziału, zmiana nazwy, siedziby, adresu głównego miejsca prowadzenia działalności) nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. 

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o zmianę wpisu powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, który opublikował stosowną informację w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Wniosek można złożyć:

1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP): /2447pvjake/SkrytkaESP; 

2. za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 1, skr. poczt. 419; 

3. osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Termin rozpatrzenia wniosku

KNF jest obowiązana dokonać zmiany wpisu MIP w rejestrze w terminie:

  • w przypadku wpisu agenta – 2 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu wraz z zawiadomieniem na temat zamiaru świadczenia usług za pośrednictwem agenta;
  • w przypadku pozostałych wpisów – 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu.

Po dokonaniu wpisu, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danej MIP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo nawet odmowę wpisu do rejestru.