Rada Europy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Rada Europy
Powołana do życia 5 maja 1949 roku przez 10 krajów, Rada Europy ma na celu rozwijanie wspólnych demokratycznych zasad w krajach członkowskich, bazujących na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz innych dokumentach traktujących o ochronie praw jednostki. Siedzibą Rady jest Strasburg, w chwili obecnej w jej skład wchodzi 47 krajów członkowskich.

Moneyval
Komitet Ekspertów w przedmiocie ewaluacji metod przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – MONEYVAL (wcześniej: PC-R-EV) został powołany w 1997 roku. W chwili obecnej posiada 28 stałych i 2 tymczasowych członków.
Celem tego komitetu jest zapewnienie, aby jego państwa członkowskie posiadały efektywne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zgodne z odpowiednimi standardami międzynarodowymi w tym zakresie. Mechanizm monitorujący Komitetu zapewnia badanie tej zgodności w krajach członkowskich, które nie są krajami członkowskimi FATF (Financial Action Task Force).

Raporty z ewaluacji przedstawiają szczegółowe rekomendacje dla badanego kraju w odniesieniu do sposobów poprawienia efektywności wewnętrznych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. MONEYVAL prowadzi również i bierze udział w spotkaniach typologicznych, których celem jest poznawanie metod, trendów i technik prania pieniędzy.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczy w pracach Komitetu poprzez udział swoich przedstawicieli w posiedzeniach plenarnych i spotkaniach typologicznych.