Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych)

Data aktualizacji:

W przypadku zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, przez podmioty inne niż wskazane w art. 32 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydawane na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, wskazane zostały w art. 32 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, natomiast tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności dystrybucyjnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

PODSTAWA PRAWNA: 
- ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014, poz. 157, z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. 2013, poz. 847).