Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

ZAŁATW SPRAWĘ

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

Data aktualizacji:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF odbywa się zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Wniosek może dotyczyć w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Komisji jest Departament Compliance. 

Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF mogą być składane do UKNF w jednej z następujących form:

 • pisemnie na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  ul. Piękna 20
  00-549 Warszawa
  skr. poczt. 419
 • faksem: +48 (22) 262-51-11
 • osobiście poprzez pozostawienie pisma w Biurze Podawczym Urzędu, czynnym w godzinach: 8.15-16:00
 • pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - wybierając Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • ustnie do protokołu - podczas wcześniej umówionego spotkania w Urzędzie Komisji za pośrednictwem skrzynki e-mail: umow.spotkanie@knf.gov.pl

Skargi i wnioski dotyczące działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowania pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyjmowane są przez pracowników do tego upoważnionych, w każdą środę w godz. od 8.00 do 17.15 w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przy ul. Pięknej 20. Osoby zainteresowane złożeniem skargi lub wniosku ustnie do protokołu prosimy o kontakt na skrzynkę e-mail: umow.spotkanie@knf.gov.pl, co najmniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem ze wskazaniem preferowanej godziny spotkania ww. wyznaczonym dniu.

Klauzula informacyjna RODO – umówienie na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF (plik PDF)

Uwaga: Skargi i wnioski na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z umówieniem na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na działalność Komisji Nadzoru Finansowego oraz postępowanie pracowników UKNF

plik .pdf, 205,5kB
Pobierz