Zezwolenie – złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Podmiot, który chce uzyskać zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego ma obowiązek uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wydawane na podstawie złożonego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosku.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/formularze

Ręczne wypełnianie wniosku

Osoby, które z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z generatora wniosków, mogą wypełnić wniosek ręcznie pamiętając, iż powinien on zawierać:

 1. Nazwę podmiotu.
 2. Siedzibę i adres podmiotu.
 3. Dane osób podpisujących wniosek – uprawnionych do reprezentowania podmiotu (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko/sposób reprezentacji, data i podpis).
 4. Dane pełnomocnika (telefon, fax, adres korespondencyjny, mocodawca, data i podpis).
 5. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (imię i  nazwisko, podmiot, telefon, fax, adres mailowy).

Do wniosku załącza się:

 1. statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;
 2. procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
 3. schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
 4. ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
 5. opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 6. wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 7. procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
 8. zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 9. dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 10. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Bank krajowy załącza do wniosku wyłącznie wypis z właściwego rejestru oraz następujące dokumenty:

 • procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
 • opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Niezależnie od formy wypełnienia wniosku, musi on zostać podpisany (zgodnie z zasadami reprezentacji), a następnie wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym Komisji:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1