Powszechne towarzystwa emerytalne

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na powszechnych towarzystwach emerytalnych (PTE) spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru (kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym).

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych.

PTE ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów nadzoru, w wysokości 0,0025% wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego kwartał, za który uiszczana jest zaliczka.
PTE, wpłacając zaliczkę, jest zobowiązane poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości.

Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w danym roku kalendarzowym, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez PTE wpłat za drugi albo trzeci kwartał danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje powszechne towarzystwa emerytalne o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki.

Terminy płatności I zaliczki: do 31 stycznia danego roku
Terminy płatności II zaliczki: do 30 kwietnia danego roku
Terminy płatności III zaliczki: do 31 lipca danego roku
Terminy płatności IV zaliczki: do 31 października danego roku

Formularz informacji o wpłaconych zaliczkach można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/rynek_emerytalny_dla_PTE/Formularz_deklaracji_dla_Funduszy_Emerytalnych

Jeżeli suma wpłaconych zaliczek jest wyższa niż obliczona wysokość należnej wpłaty, powstaje nadpłata, która jest zaliczana na poczet zaliczek za rok następny bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek. Urząd informuje o wysokości nadpłaty w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku. Nadpłata podlega zwrotowi na wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 Jeżeli suma wpłaconych zaliczek jest niższa niż obliczona wysokość należnej wpłaty, powstaje niedopłata. Urząd informuje o wysokości niedopłaty w terminie do dnia 31 sierpnia następnego roku. Powszechne towarzystwo emerytalne pokrywa niedopłatę bez wezwania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji.

Wysokość należnej wpłaty od PTE za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym w danym roku, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku oraz kwoty stanowiącej 0,010% średniej rocznej wartości aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w danym roku.
Średnią roczną wartość aktywów wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także wysokość kosztów nadzoru nad rynkiem emerytalnym, ustala się na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego.

Termin płatności: w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o niedopłacie

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 655).