Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

Do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin płatności: do 31 sierpnia danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej są aktywa bilansowe spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, za który jest należna wpłata.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 65 lub 22 262 41 78 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: