Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (Kasa) ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów nadzoru, w wysokości 0,006% sumy aktywów bilansowych według stanu na dzień kończący kwartał poprzedzający kwartał, za który jest ustalana zaliczka.  Zaliczkę za każdy kwartał należy wpłacić najpóźniej do końca pierwszego miesiąca tego kwartału.
Kasa, wpłacając zaliczkę, jest zobowiązana poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości (zawartość informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Kasa rozpoczynająca działalność wpłaca pierwszą zaliczkę za kwartał następujący po kwartale, w którym rozpoczęła działalność.

Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w danym roku kalendarzowym, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek przekracza kwotę zaplanowanych wydatków na  finansowanie kosztów nadzoru. Informacja o wstrzymaniu zaliczek jest ogłaszana w drodze komunikatu Przewodniczącego Komisji.

Terminy płatności I zaliczki: do 31 stycznia danego roku
Terminy płatności II zaliczki: do 30 kwietnia danego roku
Terminy płatności III zaliczki: do 31 lipca danego roku
Terminy płatności IV zaliczki: do 31 października danego roku

Do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sumy aktywów bilansowych wszystkich kas w roku kalendarzowym, która jest przedmiotem rozliczenia, oraz wysokość kosztów nadzoru poniesionych w tym roku kalendarzowym.  

Wysokość należnej wpłaty od Kasy za dany rok kalendarzowy, oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danej kasy w sumie aktywów bilansowych wszystkich kas w danym roku kalendarzowym oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru w tym roku kalendarzowym, nie więcej jednak niż iloczyn procentowego udziału danej kasy w sumie aktywów bilansowych wszystkich kas w danym roku kalendarzowym oraz kwoty stanowiącej 0,024% sumy aktywów bilansowych wszystkich kas w tym roku kalendarzowym.
Sumę aktywów bilansowych w danym roku kalendarzowym ustala się według stanu na dzień 31 grudnia tego roku kalendarzowego.

Kasa w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu zobowiązana jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od Kasy za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.
Kwota nadpłaty jest zwracana w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Natomiast w przypadku niedopłaty podmiot jest zobowiązany do wpłaty należności w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu.

Termin płatności: w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu
Termin złożenia deklaracji: 5 dni od dokonania wpłaty

Formularze deklaracji i informacji o wpłaconych zaliczkach można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/sektor_kas_spoldzielczych/formularze_deklaracji_dla_skok

Wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. z 2014 r. poz. 1212).
  • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065).