Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru. 

Wysokość opłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat z tytułu  nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w danym roku oraz wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia). 

Termin płatności: do 31 sierpnia danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty 

Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny (system eDeklaracje) udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje 

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, są aktywa bilansowe spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, za który jest należna wpłata. 

Wysokość opłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie. 

Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru. 

Dnia 31 października 2019 r. został wydany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej w 2019 r. oraz kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową do pokrycia w roku 2019.

Należną wpłatę za rok 2019 spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszcza do dnia 30 listopada 2019 r.

Uwaga! Do sporządzenia deklaracji za lata ubiegłe służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://erup.knf.gov.pl/Inputadv/faces/faces/dataPreEditadv.xhtml 

Tak wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF. Dane w deklaracji powinny być zgodne z danymi wykazanymi w przekazywanych sprawozdaniach finansowych.

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową  (Dz.U. 2019 poz. 1855)
  • Ustawa z dnia 5 listopada 2017 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 245).