Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Analiza wstępna.

Po doręczeniu wniosku do departamentu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań licencyjnych w zakresie rynku ubezpieczeniowego, wyznaczony pracownik, sprawdza, czy za wniosek i załączniki została uiszczona opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje dotyczące formy dokumentu:

  • Wszystkie wymagane dokumenty będące załącznikami do wniosków muszą być sporządzone w przewidzianej prawem formie;
  • W przypadku, gdy oryginalne dokumenty zostały sporządzone w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
  • Wszystkie dokumenty składane do organu nadzoru powinny zostać przekazane w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem poświadcza notariusz - art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie;
  • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć też odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - art. 76a § 2 k.p.a.

Analiza formalnoprawna.

Wniosek analizowany jest pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i sprawdzana jest kompletność złożonych przez stronę dokumentów.

Wniosek w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń powinien zawierać informacje o których mowa w części (złożenie wniosku).

W przypadku wystąpienia braków formalno-prawnych wniosku wystosowywane jest do Wnioskodawcy wezwanie na podstawie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku.

Analiza merytoryczna

W toku analizy merytorycznej badane jest, czy dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń,  są zgodne z przepisami prawa oraz czy założyciele krajowego zakładu ubezpieczeń spełniają ustawowe wymagania dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Ponadto, w toku przedmiotowego postępowania badaniu poddawany jest/są m.in.:

  • statut krajowego zakładu ubezpieczeń,
  • projekty ogólnych warunków ubezpieczeń ryzyk, w zakresie których ma być wydane zezwolenie,
  • posiadanie własnych środków finansowych na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej co najmniej nieprzekraczalnemu dolnemu progowi minimalnego wymogu kapitałowego, o których mowa w art. 272 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • plan działalności krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji,
  • skład i rękojmia osób proponowanych na członków pierwszego zarządu, rady nadzorczej oraz osób proponowanych na osoby nadzorujące inne kluczowe funkcje w krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji
  • rękojmia założycieli, prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji oraz cedentów.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień

W toku postępowania Wnioskodawca stosownie do postanowień art. 50 § 1 kpa może zostać wezwany do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.