Podmioty pełniące funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego