Wyniki z egzaminu

data aktualizacji

Informujemy, że Kandydatowi, który przystąpił do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego w dniu 27 marca 2022 r. przysługuje prawo złożenia wniosku do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej oddanej po zakończeniu sprawdzianu umiejętności lub o sporządzenie kopii całości lub części tej pracy.

Kandydat, który przystąpił do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego w dniu 27 marca 2022 r. może zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego, w którym brał udział. Wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego. 

Wnioski, o których mowa powyżej, można składać również za pomocą elektronicznych nośników informacji (e-mail: egzaminy@knf.gov.pl) w terminie od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 16 maja 2022 r. (włącznie). Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.  

Informujemy, że pozostają w mocy wnioski o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego złożone przez kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu w dniu 27 marca 2022 r.

Pełna treść Komunikatu nr 283