Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych

data aktualizacji 02 czerwca 2020

AKTUALNOŚCI  

Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych informuje, że z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, ponownie został zmieniony termin egzaminu na maklera papierów wartościowych, wyznaczony na dzień 21 czerwca 2020 r. i podany do wiadomości publicznej w drodze Komunikatu nr 1/2020 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią Komunikatu Nr 2/2020 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 1 czerwca 2020 r. najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 13 września 2020 r.

Opłaty egzaminacyjne dotychczas wniesione przez kandydatów chcących przystąpić do egzaminu na maklera papierów wartościowych będą podlegały zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której dany kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w nowym terminie.

Jednocześnie Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych informuje, że zakres tematyczny egzaminu podany do publicznej wiadomości w drodze komunikatu nr 4/2019 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych (Dz. Urz. KNF z 2019 r. poz. 45) pozostaje aktualny.

INFORMACJE OGÓLNE

W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego lub sprawdzianu umiejętności kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem. 

Wnioski należy składać:
w siedzibie Urzędu - ul. Piękna 20
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny Urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

 
Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
3) 200 zł w przypadku sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 25.03.2018”.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, egzaminie uzupełniającym i sprawdzianie umiejętności jest określony w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego i sprawdzianu umiejętności, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 2/2020 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 1/2020 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4/2019 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3/2019 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 84/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 83/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 18/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca testu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 2/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 1/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 2/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 1/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_smallZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)