Informacje dotyczące egzaminów na maklerów papierów wartościowych

data aktualizacji 08 marca 2019

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że sprawdzian umiejętności oraz egzamin dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych odbędzie się 24.03.2019 r. (niedziela), o godz. 11.00 w Hotelu Sangate przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie.
Proszę o przybycie w dniu egzaminu o godzinie 10.20 z dowodem osobistym oraz dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

--------------------------------

Informujemy, iż:

1) najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.;
2) najbliższy termin sprawdzianu umiejętności odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.;
3) najbliższy test umiejętności odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r.;
4) test umiejętności, o którym mowa w pkt 3) odbędzie się w Sangate Hotel Airport przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie.


INFORMACJE OGÓLNE
 
W celu przystąpienia do egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego lub sprawdzianu umiejętności kandydat powinien złożyć lub przesłać wypełniony odpowiedni wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej na 14 dni przed egzaminem.

Wnioski należy składać:
w BIURZE PODAWCZYM - Pl. Powstańców Warszawy 1 (wejście od strony Placu Powstańców Warszawy)
lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Opłatę egzaminacyjną, która wynosi:
1) 500 zł w przypadku egzaminu na maklerów papierów wartościowych należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  70 1010 0068 6800 0000 0000 0003 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
2) 150 zł w przypadku egzaminu uzupełniającego należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  86 1010 0068 6800 0000 0000 0006 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 20.03.2016”.
3) 200 zł w przypadku sprawdzianu umiejętności należy wpłacać na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie  Nr  32 1010 0068 6800 0000 0000 0008 z dopiskiem „Imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, termin egzaminu”, np. „Jan Kowalski, 25.03.2018”.

Zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, egzaminie uzupełniającym i sprawdzianie umiejętności jest określony w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego i sprawdzianu umiejętności, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie Internetowej KNF co najmniej na 90 dni przed danym egzaminem. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078, (22) 262 4235
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIA

icon_doc_pdf_small
 Zarządzenie nr 18/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca testu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz terminu sprawdzianu umiejętności 

icon_doc_pdf_small INFORMACJA NA EGZAMIN DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – POMOCNICZY WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 2/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 1/2018 Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 4/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 3/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 20 grudnia 2017 r. Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych oraz sprawdzianu umiejętności

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 2/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 1/2017 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

icon_doc_pdf_smallZarządzenie Nr 10/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie Nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniającego do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1453)

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)