Grupa I - spółki prowadzące rynek regulowany oraz prowadzące giełdę towarową

data aktualizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy I, w skład której wchodzą spółki prowadzące rynek regulowany oraz prowadzące giełdę towarową, spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Wraz z uiszczeniem opłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: 30 września danego roku
Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia opłaty 

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej, należnej od danego podmiotu, i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota opłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku grupy I, jest średnia wartość przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro.
Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrf/faces/dataPreEditadvrf.xhtml

Wypełnioną i podpisaną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP deklarację należy przesłać elektronicznie lub poprzez serwis epuap.gov.pl, wybierając jako odbiorcę Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 50 21 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: