Grupa I - spółki prowadzące giełdę, prowadzące rynek pozagiełdowy, prowadzące giełdę towarową

data aktualizacji 14 maja 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy I spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.

Wysokość opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: do 30 września danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Deklaracja o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny (system eDeklaracje), udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie informacje dotyczące systemu eDeklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty rocznej za dany rok kalendarzowy w przypadku grupy I, jest średnia wartość przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro. Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy w którym powstało zobowiązanie.

Uwaga! Do sporządzenia deklaracji za lata ubiegłe służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://erup.knf.gov.pl/Inputadvrf/faces/dataPreEditadvrf.xhtml

Tak wypełnioną deklarację należy przesłać elektronicznie profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres UKNF. 

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00 lub na adres mailowy:oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz.2486 z późn. zm.)
  • Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.)
  • Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312, z późn. zm.)