Grupa I – spółki prowadzące rynek regulowany oraz prowadzące giełdę towarową - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podmiotach rynku kapitałowego należących do grupy I, w skład której wchodzą spółki prowadzące rynek regulowany oraz prowadzące giełdę towarową, spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia opłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania opłaty oraz grupy podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia określa rozporządzenie w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 

Wraz z uiszczeniem opłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o opłacie rocznej wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin płatności: 30 września danego roku

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia opłaty 

Opłatę roczną należną od podmiotu w danej grupie oblicza się jako iloczyn określonej w ustawie podstawy obliczenia opłaty rocznej, należnej od danego podmiotu, i stawki SGn dla grupy, do której przypisany jest dany podmiot, opublikowanej w Komunikacie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w danym roku. Kwota opłaty dokonanej na rachunek UKNF powinna uwzględniać minimalną i maksymalną wysokość określoną w ustawie.

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej opłaty za dany rok kalendarzowy, w przypadku grupy I, jest średnia wartość przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który jest należna opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6 250 euro.

Równowartość w złotych należnej opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

Deklaracja  o opłacie rocznej za dany rok kalendarzowy jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system e-Deklaracje dostępny pod adresem: 

https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje.

Wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru mają charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu ich uiszczenia faktur VAT czy rachunków. 

Wpłat i opłat na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 262 52 70, (22) 262 50 21 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl.

Podstawa prawna: