Informacje dotyczące wpisu na listę doradców inwestycyjnych

data aktualizacji 27 czerwca 2017

Wpisu na listę doradców inwestycyjnych dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego:
1) osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Egzaminacyjną dla Doradców Inwestycyjnych;
2) osoby, która uzyskała możliwość wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) osoby, której kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
4) osoby, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności przed Komisją Egzaminacyjną dla Doradców Inwestycyjnych i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 658) - będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub uznania uprawnień do wykonywania zawodu.
 
Wpis na listę doradców inwestycyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827, z późn.zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej), w związku z częścią I pkt 53 załącznika do powyższej ustawy, dokonanej na rachunek Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Wydanie licencji doradcy inwestycyjnego podlega opłacie w wysokości 17 zł – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o opłacie skarbowej, w związku z częścią II pkt 21 załącznika do powyższej ustawy. Wpłaty należy dokonać na ww. rachunek Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.