Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji kredytowych na terytorium RP poprzez oddział - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty sektora bankowego

Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji kredytowych na terytorium RP poprzez oddział

UKNF prezentuje poniżej zestawienie notyfikacji pochodzących od właściwych władz nadzorczych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności poprzez oddział przez instytucje kredytowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy). 

Zgodnie z art. 48i Ustawy – odpowiadającym treści art. 33 Dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE – instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową poprzez oddział, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy. Tryb składania notyfikacji uregulowany jest w art. 48l Ustawy. 

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich EOG nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich. 

Zgodnie z zasadą nadzoru państwa macierzystego, działalność bankowa oddziałów instytucji kredytowych podlega nadzorowi ze strony właściwych władz nadzorczych państwa, w którym instytucja uzyskała zezwolenie (licencję). Uprawnienia KNF w stosunku do instytucji kredytowych prowadzących działalność poprzez oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane są w rozdziale 11a Ustawy.

Zakres przedmiotowy notyfikacji oznaczono numerami, które odnoszą się do rodzajów działalności podlegających zasadzie wzajemnego uznawania określonych w:

Załączniku I do Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi.  treść załącznika→

Załączniku I do Dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE.  treść załącznika→


Loading...