Wytyczne dotyczące procedury weryfikacji i zatwierdzania prospektu

data aktualizacji

Poniższe wytyczne stanowią pomoc dla spółek ubiegających się o zatwierdzenie przez KNF: 

 • prospektów, 

 • dokumentów rejestracyjnych, 

 • dokumentów ofertowych.

Zostały one opracowane w oparciu o przepisy: 

 • ustawy o ofercie publicznej, 

 • kodeksu postępowania administracyjnego,

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Forma składania wniosku o zatwierdzenie

Wniosek o zatwierdzenie prospektu może być złożony w formie: 

 • papierowej;

 • elektronicznej (zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Szczegółowe zasady postępowania z wnioskami i prowadzenia postępowań

Odpowiedzialność za poprawność dokumentacji

 • za wszelkie nieprawidłowości w sporządzeniu prospektu pełną odpowiedzialność ponoszą osoby wskazane w oświadczeniach,

 • osoby sporządzające wniosek, prospekt oraz inne dokumenty dołączane do wniosku składanego do KNF, mają obowiązek dołożenia należytej staranności przy ich sporządzeniu i sposobie prezentacji informacji zamieszczanych w prospekcie.

Komisja zatwierdzając prospekt weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych Komisja nie dokonuje również weryfikacji przedkładanej dokumentacji pod kątem jej poprawności redakcyjnej i stylistycznej, stwierdza jedynie zgodność sporządzenia prospektu z obowiązującymi wymogami prawa.

Pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych

Każde postępowanie o zatwierdzenie suplementu do prospektu, który został uprzednio zatwierdzony, jest odrębnym postępowaniem administracyjnym. Postępowania takie nie są kontynuacją postępowania o zatwierdzenie prospektu. 

W każdym ewentualnym postępowaniu o zatwierdzenie suplementu do prospektu, należy przedłożyć Komisji:
 • pełnomocnictwo - w formie stosownie uwierzytelnionych odpisów, jeśli pełnomocnictwo zostało już uprzednio przedłożone w oryginale
albo
 • do każdego z postępowań odrębnie nowe pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do działania w danym postępowaniu o zatwierdzenie konkretnego suplementu do prospektu.
Niezależnie od przyjętego wariantu, do składanej dokumentacji każdorazowo należy dołączyć dowód opłaty skarbowej od każdego pełnomocnictwa nawet, gdy taka opłata była już wcześniej uiszczona. Opłacie podlega każde złożenie pełnomocnictwa (obecnie to 17 zł za pełnomocnictwo). 
Wszelkie pytania dot. postępowań, prosimy kierować do Departamentu Spółek Publicznych Urzędu KNF:
e-mail: dsp@knf.gov.pl, tel.: +48 22 262-54-01
Proces zatwierdzania prospektu