Podstawowe obowiązki AISP

data aktualizacji

1.    AISP: 

2.    Ponadto AISP jest obowiązany do: 

 • informowania KNF o:
  - liczbie użytkowników, dla których świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku oraz 
  - liczbie rachunków, do których zapewnił dostęp,
  w okresie poprzedniego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego;
 • posiadania – dostosowanej do odpowiedzialności, jaką ponosi AISP – umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez niego działalnością lub posiadania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika (umowa gwarancji powinna obejmować upoważnienie dla KNF do wydawania dyspozycji wypłaty przez gwaranta środków pieniężnych z gwarancji);
 • przestrzegania zaleceń wydawanych przez KNF;
 • zawiadomienia KNF o:
  - każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru (np. zmiana nazwy, dodanie lub usunięcie agenta) – poprzez złożenie stosownego wniosku o zmianę wpisu,
  - zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP,
  - zamiarze świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska przez oddział, w ramach działalności transgranicznej lub za pośrednictwem agenta;
 • wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn liczby użytkowników, dla których dany AISP świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku w okresie poprzedniego roku kalendarzowego, kwoty 1 zł i stawki nieprzekraczającej 15%. Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru oraz sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat.