Wstęp

data aktualizacji

Krajowa instytucja płatnicza to osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze. Pod warunkiem posiadania odpowiedniego poziomu funduszy własnych krajowa instytucja płatnicza może świadczyć również usługi w zakresie emisji pieniądza elektronicznego. Więcej informacji na temat zakresu usług płatniczych realizowanych przez krajowe instytucje płatnicze znaleźć można tutaj.

Krajowa instytucja płatnicza może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, działając na terytorium tych państw w formie oddziału, za pośrednictwem agenta lub w ramach działalności transgranicznej. Więcej informacji na temat działalności krajowej instytucji płatniczej znaleźć można tutaj.

Działalność krajowych instytucji płatniczych jest działalnością koncesjonowaną, co oznacza, że wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat procedury uzyskania zezwolenia na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej znaleźć można tutaj.

Informacje na temat statusu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej lub wniosku o wydanie zezwolenia na wydawanie pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego można uzyskać we wtorki i czwartki, w godzinach 10:00-13:00 pod numerami telefonów: 538-518-953 oraz 538-518-922.

Regulacje Prawne

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentów, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji płatniczej 
Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/informacje_ogolne/najwazniejsze_regulacje