Zezwolenie – zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie tej działalności albo odmową udzielenia takiego zezwolenia.
Decyzja administracyjna jest doręczana stronie (w przypadku działania przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi).

Przesłanki odmowy wydania zezwolenia

KNF odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, stosownie do art. 192 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w przypadku, gdy:

  1. dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 192 ust. 4;
  2. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;
  3. wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.