Zakończenie postępowania administracyjnego - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Uprawnienia banku w toku postępowania administracyjnego

Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej oraz zebraniu wymaganego materiału dowodowego w sprawie, wnioskujący bank jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, oraz o możliwości przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. 

W przypadku zachodzenia przesłanek określonych w art. 37 ustawy Prawo bankowe do wydania decyzji odmownej, niezgodnej z żądaniem strony, wnioskujący bank jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. o przesłankach zależnych od banku, które nie zostały na dzień wysłania wniosku spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z wnioskiem banku, oraz o możliwości przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania braku przesłanek do odmowy wydania wnioskowanego zezwolenia KNF. 

Akta postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania zezwolenia KNF na zmianę statutu banku prowadzone są przez Urząd KNF w systemie informatycznym. Udostępnienie ich możliwe jest w trybie określonym w art. 73 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, to jest za pośrednictwem systemu ePUAP, umożliwiającego uwierzytelnienie banku – jako strony postępowania – w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wydanie decyzji administracyjnej

Po zakończeniu wszystkich czynności podejmowanych w toku postępowania administracyjnego, organ nadzoru wydaje decyzję zezwalającą lub odmawiającą wydania zezwolenia na wnioskowaną zmianę statutu banku.

Doręczenie decyzji administracyjnej

Decyzję doręcza się wnioskującemu bankowi w jeden z następujących sposobów:
1. elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, jeżeli wniosek był składany w tej formie lub bank w toku postępowania wystąpił albo wyraził zgodę na doręczanie pism, w tym decyzji, elektronicznie (zgodnie z art. 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu przed 5 października 2021 r.),
2. listownie, pocztą tradycyjną, za potwierdzeniem odbioru,
3. na życzenie banku, decyzja jest odbierana osobiście przez przedstawiciela strony, który posiada pełnomocnictwo do jej odbioru. Pełnomocnictwo do odbioru decyzji zostaje złożone w aktach sprawy. Przedstawiciel strony potwierdza odbiór decyzji na piśmie, składając stosowne oświadczenia, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Terminy1

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie na zmianę statutu banku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 6 miesięcy, informując o tym bank, jako stronę postępowania, przed upływem terminu 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. 

______________________

1art. 33 ustawy Prawo bankowe.