Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku

data aktualizacji 12 czerwca 2017

 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

  Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku dokonywana jest analiza wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymogów formalnych (np. czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje i dokumenty). W przypadku braków w tym zakresie, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje odmowę udzielenia zezwolenia na podstawie art. 85 pkt) 1  ustawy o obrocie.

  W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego dokonywana jest analiza merytoryczna wniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami oraz ewentualnie  dokonanie stosownych zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

 2. Termin rozpatrywania wniosku

  Termin na procesowanie wniosku, określony w  ustawie o obrocie,  wynosi dwa miesiące, jednak zarówno konieczność zgłoszenia uwag zarówno do kompletności wniosku, jak i konieczność analizy i zgłaszania uwag do regulacji dotyczących zagadnień organizacyjnych domu maklerskiego oraz regulacji dotyczących zasad prowadzenia działalności maklerskiej może powodować przedłużenie terminu prowadzenia postępowania.

  O przedłużeniu terminu prowadzenia postępowania strona jest informowana na piśmie.

 3. Obowiązki wnioskodawcy związane z aktualizacją informacji i dokumentów załączonych do wniosku

  Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, w tym o zmianie składu organów statutowych lub adresu wnioskodawcy. Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do KNF, bez uprzedniego wezwania.