Deklaracja dostępności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

KONTAKT

Deklaracja dostępności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.knf.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2017 rok

Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2020 rok

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1.    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 

 • pochodzą z różnych źródeł, w tym ze źródeł zewnętrznych,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane dla programistów lub schematy opisujące np. obieg dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2.    niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia;

3.    nie wszystkie elementy tekstowe w obcych językach zostały oznaczone znacznikiem lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Fundację Widzialni.org.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Moniką Bogatko, Departament Komunikacji Społecznej, e-mail:dks@knf.gov.pl, tel. +48 (22) 262-48-52.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.    dane osoby zgłaszającej żądanie, 

2.    wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz 

3.    sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, UKNF zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy UKNF odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie. Budynek położony w centrum Warszawy u zbiegu ulic Pięknej i Kruczej.

Dojście pieszo

Główne wejście do siedziby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego usytuowane jest od ulicy Kruczej, drugie wejście znajduje się  od ulicy Pięknej. Wejścia są jasno oświetlone, szerokie i bez przeszkód. Wejście główne jest wyposażone w drzwi skrzydłowe dla przejścia powyżej 90 cm szerokości, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dojście piesze przy skrzyżowaniu ulic Pięknej i Kruczej posiada sygnalizację świetlną z sygnalizacją dźwiękową. 

Dojazd autobusem 

Plac Konstytucji 06 linie: 118,159,107,118,159, dojście piesze 260 m, Mokotowska 03 linia: 107, dojście piesze ok. 40 m, Mokotowska 01 linie: 118, 159, dojście piesze ok. 90 m  

Dojazd metrem

Stacja Centrum, dojście piesze 850 m 

Dojazd tramwajem

Plac Konstytucji linie: 4, 15, 18, 35, 36, dojście piesze około 260 m

Dojazd samochodem

W budynku znajduje się płatny parking podziemny, z wjazdem od ul. Kruczej, na którym jest 120 miejsc postojowych z automatyczną kasą i możliwością płatności kartą i gotówką. 

Wejście do budynku

Główne wejście do budynku znajduje się na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Kruczej, jest oznakowane, jasno oświetlone, szerokie i bez przeszkód. Jest wyposażone w drzwi automatyczne, skrzydłowe dla przejścia powyżej 90 cm szerokości, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.. Przy chodniku od strony wejścia do budynku od ulicy Kruczej są wydzielone stanowiska  dla osób niepełnosprawnych oraz dwa miejsca od ulicy Pięknej 20.  

Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, w bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku do punktu informacyjnego oraz miejscem do odpoczynku (kanapy, krzesła oraz stoliki). Meble są rozmieszczone bez ryzyka, że będą się znajdować w strefie kolizyjnej z osobami poruszającymi się w holu.  W holu głównym na parterze znajduje się dojście do wind osobowych. Na parterze budynku znajduje się punkt obsługi Interesantów oraz punkt podawczy z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady na wózku inwalidzkim. Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Komunikacja wewnętrzna budynku.

Korytarze

Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą, a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem (kontrola dostępu do strefy zamkniętej) bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami i numerami. 

Schody

Budynek posiada trzy klatki schodowe z kontrolą dostępu wejścia na każdą kondygnację. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Na parterze znajdują się ograniczniki wejścia na poziom minus 1.

Windy

Budynek wyposażony jest w windy osobowe. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, przyciski w windach mają oznakowania w systemie Braille'a . Brak jest oznakowania w systemie  Braille'a  przy przyciskach na poszczególnych kondygnacjach przywołujących windę oraz komunikatów głosowych informujących o numerze piętra. 

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • Brak pętli indukcyjnych w budynku oraz informacji głosowych. 
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Dostęp do tłumacza PJM nie jest umożliwiony.
 • Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym).
 • Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. 

Na życzenie osoby niepełnosprawnej Ochrona może wpuścić taką osobę do tej toalety. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od umywalki wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego.

Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku

Sale konferencyjne oznaczone są tabliczkami. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne.

Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się trzema klatkami schodowymi.

 • Budynek Komisji Nadzoru Finansowego zlokalizowany przy ulicy Niedźwiedziej 6e w Warszawie. Budynek położony na Służewcu, w sąsiedztwie Alei Wilanowskiej.

Dojazd autobusem

Ul. Wałbrzyska: linie 189, 193, 317, dojście piesze ok. 400 m 

Dojazd metrem

Metro Służew, dojście piesze ok. 800 m 

Dojazd samochodem

Bezpośredni dojazd do posesji jest możliwy od ul. Niedźwiedziej. Na posesji, bezpośrednio przy budynku, znajduje się bezpłatny parking naziemny.

Wejście do budynku

Budynek posiada dwa wejścia: główne znajdujące się w centralnej części budynku, oraz boczne, bezprogowe, stwarzające możliwość dostępu dla osób niepełnosprawnych – dostęp jest możliwy z poziomu gruntu. 

Komunikacja wewnętrzna budynku

Korytarze

Poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni komunikacyjnej pionowej i poziomej. Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami i numerami.

Schody 

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze.

Windy

Komunikacja pomiędzy kondygnacjami od -1 do +3 jest możliwa windą, ulokowaną w centralnej części budynku.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

 • Brak pętli indukcyjnych w budynku oraz informacji głosowych. 
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Dostęp do tłumacza PJM nie jest umożliwiony. 
 • Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
 • Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się kondygnacji -1. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.

Sale konferencyjne zlokalizowane są na kondygnacji -1. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi umożliwiające wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim – drzwi bezprogowe. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne.

Ewakuacja z budynku

Brak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.