Weksle inwestycyjne - uświadom sobie zagrożenia! - Komisja Nadzoru Finansowego

Kampanie

Weksle inwestycyjne - uświadom sobie zagrożenia!

Obrazek tytułowy
W materiałach promocyjnych i reklamach weksle inwestycyjne przedstawiane są jako atrakcyjna i bezpieczna alternatywa dla lokowania pieniędzy przez inwestorów indywidualnych. Dla przedsiębiorców jest to nowy sposób na pozyskiwanie kapitału od inwestorów bez konieczności ubiegania się o kredyty bankowe czy emitowania obligacji.
 
Czym jest weksel inwestycyjny? Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?
 
Weksel inwestycyjny to tak naprawdę połączenie weksla i pożyczki. W procesie tym uczestniczą: Inwestor (czyli Ty), Spółka i Przedsiębiorca. W skrócie wygląda to tak: wpłacasz pieniądze i nabywasz od Spółki wystawiony przez nią weksel inwestycyjny, następnie Spółka, korzystając z wpłaconych przez Ciebie pieniędzy, udziela pożyczki Przedsiębiorcy. Finalnie Przedsiębiorca pożycza pieniądze od Spółki i jako właściciel nieruchomości ustanawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę. Czyli kupujesz weksel inwestycyjny Spółki, ale tak naprawdę pożyczasz pieniądze dla Przedsiębiorcy na realizację jego inwestycji.
 
Urząd KNF apeluje! Bądź ostrożny - przed decyzją o ewentualnym zakupie weksla inwestycyjnego warto zadać sobie pytania:
  • czy weksel inwestycyjny to rzeczywiście inwestycja,
  • w co naprawdę inwestujesz, kupując weksel inwestycyjny Spółki, 
  • kto korzysta z Twoich pieniędzy i od czego zależy Twój zysk,
  • czy informacje o gwarantowanej stopie zwrotu i bezpieczeństwie inwestycji, są wiarygodne,
  • czy zainwestowane przez Ciebie środki objęte są ochroną prawną i czy masz szansę je odzyskać,
  • czy sprzedaż weksli inwestycyjnych jest nadzorowana przez instytucję państwową.
Weksle inwestycyjne
W przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Jest to połączenie weksla i pożyczki. Trzeba pamiętać, że celem „zwykłego” weksla jest dodatkowe zabezpieczenie długu, nie pełni on funkcji inwestycyjnej. Dlaczego więc stosowane jest takie określenie? Co kryje się za taką hybrydą?
Inwestor może nie uświadamiać sobie, że tak naprawdę za pośrednictwem Spółki pożyczył swoje pieniądze jakiemuś Przedsiębiorcy, z którym nie łączy go żadna umowa. Jednak to powodzenie działań Przedsiębiorcy ma zapewnić wypracowanie zysku i zwrot środków Inwestora.
 
Pieniądze na wypłatę odsetek i zwrot kwoty nabytego weksla pochodzą ze środków zwróconych Spółce przez Przedsiębiorcę z tytułu udzielonej pożyczki (pożyczkobiorcy). Pożyczka ta może być zabezpieczona na nieruchomości należącej do Przedsiębiorcy.
 
Zdarza się, że Inwestor nabywa od Spółki weksel z dyskontem, za który w momencie zakupu płaci odpowiednio mniej niż wynika to z wartości weksla. Przy wykupie Spółka wypłaca całą wartość. To dyskonto jest uproszczoną formą odsetek od inwestycji. Aby zwrócić  równowartość weksla po zakończeniu inwestycji, Spółka musi pozyskać środki od Przedsiębiorcy.
 
Opisane cechy weksla inwestycyjnego istotnie wpływają na różne ryzyka, które ponosi Inwestor.
Schemat
Do pobrania

Komunikat dot. weksli inwestycyjnych

plik .pdf, 936,4kB
Pobierz