Weksle inwestycyjne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Jest to połączenie weksla i pożyczki. Trzeba pamiętać, że celem „zwykłego” weksla jest dodatkowe zabezpieczenie długu, nie pełni on funkcji inwestycyjnej. Dlaczego więc stosowane jest takie określenie? Co kryje się za taką hybrydą?

Schemat

Inwestor może nie uświadamiać sobie, że tak naprawdę za pośrednictwem Spółki pożyczył swoje pieniądze jakiemuś Przedsiębiorcy, z którym nie łączy go żadna umowa. Jednak to powodzenie działań Przedsiębiorcy ma zapewnić wypracowanie zysku i zwrot środków Inwestora.

Pieniądze na wypłatę odsetek i zwrot kwoty nabytego weksla pochodzą ze środków zwróconych Spółce przez Przedsiębiorcę z tytułu udzielonej pożyczki (pożyczkobiorcy). Pożyczka ta może być zabezpieczona na nieruchomości należącej do Przedsiębiorcy.

Zdarza się, że Inwestor nabywa od Spółki weksel z dyskontem, za który w momencie zakupu płaci odpowiednio mniej niż wynika to z wartości weksla. Przy wykupie Spółka wypłaca całą wartość. To dyskonto jest uproszczoną formą odsetek od inwestycji. Aby zwrócić  równowartość weksla po zakończeniu inwestycji, Spółka musi pozyskać środki od Przedsiębiorcy.

Opisane cechy weksla inwestycyjnego istotnie wpływają na różne ryzyka, które ponosi Inwestor.