Rejestracja MIP - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Przed złożeniem wniosku

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej (MIP) jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Podjęcie działalności w charakterze MIP nie wymaga uzyskania zezwolenia KNF, lecz wyłącznie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego (rejestr). Wpis dokonywany jest na podstawie wniosku przedsiębiorcy zamierzającego podjąć działalność w charakterze MIP. 

Przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku warto zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności jako MIP, w tym z wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis, obowiązkami związanymi z tą działalnością, opłatami za wpis, czy kosztami nadzoru.

Złożenie wniosku

Formularz wniosku dostępny jest tutaj

1. Wniosek do KNF o wpis MIP do rejestru powinien zawierać: 

a. dane dotyczące wnioskodawcy, obejmujące:

i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy,

ii. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

iii. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres przedsiębiorcy oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,

iv. wykaz usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako MIP;

b. dane dotyczące agentów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona za pośrednictwem agentów), obejmujące:

i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

ii. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres agenta oraz adres głównego miejsca wykonywania jego działalności;

c. dane dotyczące poszczególnych oddziałów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona poprzez oddziały), obejmujące:

i. nazwę (firmę) oddziału,

ii. adres oddziału.

2. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć:

a. schemat graficzny usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako MIP z opisem tych usług oraz wskazaniem, do którego z rodzajów usług określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (u.u.p.) należą te usługi (schemat graficzny i opis usług płatniczych powinien wskazywać podmioty uczestniczące w procesie świadczenia każdej usługi, charakteryzować przepływy środków i informacji w procesie świadczenia danej usługi oraz posługiwać się w tym zakresie terminologią zgodną z przepisami u.u.p.);

b. oświadczenie wnioskodawcy o treści:

  • Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze małej instytucji płatniczej, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

zaopatrzone w klauzulę o treści:

  • Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (zastępuje ona pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia);

c. opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych wykonywanych przez MIP 

d. opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (przydatne w tym zakresie mogą być wskazówki dotyczące procedury AML przygotowane dla krajowych instytucji płatniczych, które można znaleźć przy formularzu wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jako załącznik D);

e. program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, uwzględniający wymóg dotyczący limitu transakcji płatniczych (art. 117f ust. 3 u.u.p.)

f. aktualną procedurę zarządzania ryzykiem, na które MIP może być narażona;

g. opis innej niż świadczenie usług płatniczych działalności, ze wskazaniem jej rodzaju, którą wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić;

h. opis sposobu ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych(art. 117o u.u.p.) oraz zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania KNF o jego zmianach;

i. dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jej reprezentowania;

j. adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli wnioskodawca taki adres posiada.

3. W przypadku zamiaru świadczenia usług płatniczych w charakterze MIP za pośrednictwem agentów do wniosku należy załączyć pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 85 ust. 2 w zw. z art. 117i u.u.p. 

4. Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą uiścić należy na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa – nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy przekazać do KNF wraz z wnioskiem. 

5. Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również dokument pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, który opublikował stosowną informację w Krajowym Rejestrze Sądowym).

6. Wniosek można złożyć:

  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP):/2447pvjake/SkrytkaESP; 
  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 1, skr. poczt. 419; 
  • osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Rozpatrzenie wniosku

1. KNF dokonuje wpisu MIP do rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis, tj. zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty i informacje. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może być podstawą do wydania przez KNF decyzji o odmowie wpisu MIP do rejestru. 

2. Po dokonaniu wpisu MIP, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do MIP.

3. KNF może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym. 

KNF odmawia wpisu (obligatoryjnie), w przypadku gdy:

  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego;
  • dany przedsiębiorca został wykreślony z rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego w wyniku wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania przez tego przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Odmowa wpisu MIP następuje w drodze wydania przez KNF decyzji administracyjnej.