Informacja w zakresie wymaganych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w związku z wpisem do RAU - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek ubezpieczeniowy

Informacja w zakresie wymaganych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w związku z wpisem do Rejestru Pośredników Finansowych

Data aktualizacji:
W związku z wprowadzeniem przepisami ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych ustaw (DZ.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764 ) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uprzejmie informujemy, iż wydruk ze strony internetowej CEIDG przyjmuje się jako spełniający wymóg posługiwania się kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o którym mowa w aktach wykonawczych do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154 ze zm.).