Publiczne konsultacje

data aktualizacji 27 sierpnia 2018

1. Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. 

Projektowana nowelizacja Rekomendacji S została przygotowana w oparciu o przyjęte przez KNF założenia oraz uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych tych założeń. 

Najistotniejsze elementy wprowadzone w projekcie znowelizowanej Rekomendacji dotyczą:

  • konieczności posiadania w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową;
  • konieczności wskazania w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie pełnej posiadanej oferty w zakresie kredytów hipotecznych; tj. zarówno kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową, jak i kredytów oprocentowanych okresowo stałą stopą procentową, jak również kredytów z opcją „klucz za dług”;
  • konieczności uwzględnienia specyfiki oferowanych przez bank produktów w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie; 
  • konieczności umożliwienia klientom zamiany kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową; 
  • sposobu informowania o oferowanych przez bank różnych rodzajach kredytów oraz zakresu przekazywanych klientom informacji dotyczących specyfiki oferowanych produktów; 
  • konieczności prowadzenia szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów oferowanych produktów – istotne jest, aby oferta poszczególnych rodzajów kredytów była przedstawiana w sposób rzetelny, czytelny oraz zrozumiały dla klienta. 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu znowelizowanej Rekomendacji S w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: DRB@knf.gov.pl w terminie do 21 września 2018 r.

icon_doc_pdf_small projekt znowelizowanej Rekomendacji S