Zezwolenie lub odmowa udzielenia zezwolenia – zakończenie postępowania - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na świadczenie tej działalności albo odmawiającej udzielenia takiego zezwolenia. 

Decyzja administracyjna jest doręczana stronie (w przypadku działania przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi).

 1. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia

  KNF odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie maklerskiej, stosownie do art. 85 ustawy o obrocie w przypadku, gdy:

  1. wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym; 
  2. wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w art. 95 lub art. 98 ustawy o obrocie; 
  3. pozostawanie wnioskodawcy w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru lub sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu; 
  4. charakter powiązań istniejących pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi wnioskodawca, uniemożliwia ustalenie rzeczywistej struktury tej grupy lub rzeczywistych właścicieli; 
  5. osoby wymienione w art. 103 albo art. 111 ust. 6a ustawy o obrocie nie spełniają warunków określonych w tych przepisach; 
  6. opinia, o której mowa w art. 96 ust. 1 lub 2 ustawy o obrocie, jest negatywna; 
  7. z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca nie zapewni prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy klientów; 
  8. wnioskodawca nie przedstawi, na żądanie Komisji, informacji, o których mowa w art. 82 ust. 4–6 ustawy o obrocie; 
  9. podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne akcje albo udziały wnioskodawcy reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów lub 10% kapitału zakładowego nie zapewniają właściwego prowadzenia przez wnioskodawcę działalności maklerskiej; 
  10. na podstawie któregokolwiek z kryteriów określonych w art. 9 rozporządzenia 2017/1943 stwierdzi, że: 
   a) wnioskodawca nie zapewni wystarczających gwarancji prawidłowego i ostrożnego zarządzania podmiotem, właściwego prowadzenia działalności maklerskiej, w szczególności prowadzenia jej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi, w tym prowadzenia jej w sposób niezagrażający takiemu bezpieczeństwu w związku z utrzymywaniem systemu handlu algorytmicznego w rozumieniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2017/584, lub prowadzenia działalności maklerskiej w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów lub 
   b) istnieje prawdopodobieństwo, że akcjonariusz albo wspólnik posiadający co najmniej 10% udział w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, albo podmiot dominujący w inny sposób, niż przez posiadanie odpowiedniego udziału w kapitale zakładowym lub ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, będzie wywierać negatywny wpływ na działalność lub stabilność finansową podmiotu; 
  11. wnioskodawca nie zapewni zgodności działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 – w przypadku gdy wniosek obejmuje nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.

 2. Termin rozpoczęcia działalności - wygaśnięcie zezwolenia 
  W przypadku  otrzymania przez stronę pozytywnego rozstrzygnięcia, tj. decyzji zezwalającej na prowadzenie dzielności maklerskiej, strona ma maksymalnie 12 miesięcy,  od dnia w którym decyzja stała się ostateczna,  do rozpoczęcia  tej działalności maklerskiej (działalność musi być rozpoczęta we wszystkich wskazanych w decyzji zakresach). 

W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminie 12 miesięcy,  od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, zezwolenie wygasa.

O rozpoczęciu działalności dom maklerski zobowiązany jest powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego odpowiednim raportem ESPI.