Zezwolenie - przed złożeniem wniosku

data aktualizacji

Postępowanie licencyjne jest procesem, który co do zasady kończy się wydaniem zezwolenia/zgody w zakresie objętym wnioskiem podmiotu składającego wniosek. Postrzegane jest przez wiele podmiotów jako długotrwały proces, którego należałoby – o ile to możliwe – uniknąć. Niektóre z podmiotów kierują zapytania do organu nadzoru w celu uzyskania stanowiska, czy zamierzona działalność będzie podlegała wymogowi uzyskania zezwolenia/zgody KNF, ewentualnie wpisu do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KNF. Należy jednakże podkreślić, że formułowanie często bardzo ogólnych zapytań dotyczących licencjonowania krajowych instytucji płatniczych wskazuje na brak znajomości podstawowych wymogów w tym zakresie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zachodzące zmiany na rynku finansowym, w szczególności dotyczące oferowania nowych, często innowacyjnych produktów, mogą faktycznie utrudniać ich zakwalifikowanie do danej kategorii usług finansowych.

W celu więc umożliwienia zapoznania się z podstawowymi wymogami w zakresie licencjonowania/rejestrowania podmiotów zamierzających świadczyć usługi dotyczące płatności elektronicznych, przed podjęciem decyzji o złożeniu do KNF wniosku w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej należy zapoznać się z ogólnymi informacjami dotyczącymi rynku usług płatniczych, wymogami formalnymi dotyczącymi wniosku i załączników do wniosku oraz z warunkami, jakie muszą być spełnione do prowadzenia działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Podkreślić należy, że krajowa instytucja płatnicza będzie mogła świadczyć jedynie usługi płatnicze objęte zezwoleniem. W przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu usług, niezbędna jest zmiana zezwolenia w trybie postępowania administracyjnego w celu potwierdzenia przygotowania do świadczenia nowych usług. Jeżeli dany podmiot zamierza świadczyć jedynie usługę przekazu pieniężnego i nie planuje przekroczyć miesięcznego limitu kwoty transakcji płatniczych w wysokości równowartości 500.000 euro, to może zostać wpisany do rejestru jako biuro usług płatniczych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że biuro usług płatniczych może prowadzić działalność wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu podmiot, który planuje prowadzić działalność w zakresie usług płatniczych na terytorium innych państw członkowskich powinien wystąpić o zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, nawet jakby miała to być jedynie usługa przekazu pieniężnego.

Informacje na temat następnego etapu procedury uzyskania zezwolenia znaleźć można tutaj.