Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF)

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. 29 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem:

  • wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;

  • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL;

  • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;

  • taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;

  • począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Realizując zadania KNF, określone w art. 4 pkt 2 i 4 Ustawy o nadzorze, polegające na podejmowaniu działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia poniżej zestawienie obowiązujących regulacji w zakresie ESEF, wytyczne, stanowiska i komunikaty organów nadzoru, w tym komunikat UKNF ws. regulacyjnych standardów technicznych raportowania ESEF oraz stanowiska europejskich urzędów nadzoru, a także materiały edukacyjne, odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników rynku pytania oraz pliki taksonomii.
Do przekazywania raportów rocznych w nowym formacie będzie wykorzystywany dotychczasowy System ESPI, przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości tych raportów, nad którymi obecnie pracuje UKNF.
Produkcyjne uruchomienie systemu planowane jest na 4 stycznia 2021, a poprzedzone zostanie testami począwszy od 15 października 2020 roku.
UKNF będzie na bieżąco informował zainteresowane podmioty o postępach prac w poniższych zakładkach.