ESEF - Komisja Nadzoru Finansowego

Przekazywanie informacji przez podmioty nadzorowane

Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF)

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później. 

Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. 29 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem:

  • wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;

  • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL;

  • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;

  • taksonomia, która ma być stosowana stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;

  • począwszy od 1 stycznia 2020 r. podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo. Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Realizując zadania KNF, określone w art. 4 pkt 2 i 4 Ustawy o nadzorze, polegające na podejmowaniu działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz podejmowaniu działań edukacyjnych i informacyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia poniżej zestawienie obowiązujących regulacji w zakresie ESEF, wytyczne, stanowiska i komunikaty organów nadzoru, w tym komunikat UKNF ws. regulacyjnych standardów technicznych raportowania ESEF oraz stanowiska europejskich urzędów nadzoru, a także materiały edukacyjne, odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników rynku pytania oraz pliki taksonomii.

Dotychczasowy system ESPI zostanie przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości raportów rocznych w nowym formacie za pomocą dedykowanych formularzy, tj. RR- dla raportów rocznych (nieskonsolidowanych, tzw. jednostkowych), SRR dla skonsolidowanych raportów rocznych oraz SRR-I dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg standardów innych niż MSR.

Produkcyjne uruchomienie systemu nastąpi 4 stycznia 2021 r. W okresie od 11 stycznia do 15 lutego 2021 r. zostanie udostępniona funkcjonalność przesyłania testowych wersji raportów ESEF.

UKNF będzie na bieżąco informował zainteresowane podmioty o postępach prac w poniższych zakładkach.