Regulacje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
  • Komunikat wyjaśniający Komisji w odniesieniu do sporządzania, badania i publikowania sprawozdań finansowych zawartych w rocznych raportach finansowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 w sprawie jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF)
    wersja polska
    wersja angielska
    Zwracamy uwagę, że w tekście punktu 5 komunikatu użyte jest sformułowanie „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” (ang. „limited liability companies”). Polski tekst przywołanej w tym samym punkcie dyrektywy w sprawie prawa spółek (Dyrektywa 2017/1132) stosuje zwrot „spółki kapitałowe” (ang. również „limited liability companies”), który jest terminem szerszym i naszym zdaniem lepiej odpowiada treści, którą chciała przekazać Komisja Europejska w punkcie 5, dotyczącym spółek, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.