Stanowiska/Komunikaty organów nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wszystkie poniższe stanowiska mają charakter archiwalny.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Finansów przewiduje się możliwość sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020 w jednej określonej formie, zarówno na potrzeby raportu rocznego, służącego wypełnieniu obowiązków informacyjnych związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym, jak i na potrzeby złożenia tego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Emitenci będą mogli zdecydować czy stosują dotychczasowy format (XML albo dowolny format elektroniczny), czy też format XHTML zgodny z ESEF (w przypadku emitentów, którzy nie skorzystaliby z odroczenia obowiązkowego stosowania ESEF).