Zakończenie działalności przez AISP i wykreślenie z rejestru - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP) jest zobowiązany zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, wskazując termin zakończenia działalności.

Wykreślenie AISP z rejestru może nastąpić:

1. na wniosek AISP;

2. z urzędu, w przypadku:

a. zakończenia przez AISP działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, nie wcześniej niż z dniem wskazanym w tym zawiadomieniu,

b. prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności w charakterze AISP, 

c. wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP,

d. wykreślenia AISP z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e. uzyskania przez AISP uprawnienia do świadczenia usług płatniczych w innym charakterze,

f. niewykonania przez AISP usług płatniczych w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu do rejestru,

g. niewykonywanie przez AISP usług płatniczych przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy,

KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP, jeżeli:

1. oświadczenie, o którym mowa w art. 117b ust. 4 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.) zostało złożone przez AISP niezgodnie ze stanem faktycznym;

2. KNF stwierdziła rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w charakterze AISP lub wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze AISP;

3. w przypadku:

a. niewykonania zalecenia KNF dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania informacji, o których mowa w art. 73 ustawy o usługach płatniczych, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd albo

b. niewykonania nakazu ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, wydanego przez KNF w drodze decyzji, w związku z rozpowszechnianiem informacji o AISP oraz o świadczonych przez niego usługach płatniczych, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez AISP, na jego zlecenie lub na jego rzecz, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd.