Raportowanie o podejrzanych transakcjach i zleceniach (STOR) - Komisja Nadzoru Finansowego

Zgłaszanie naruszeń

Raportowanie o podejrzanych transakcjach i zleceniach (STOR)

Data aktualizacji:

Podmioty zobowiązane do raportowania

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) do wykrywania i powiadamiania organu nadzoru o podejrzanych transakcjach i zleceniach (dalej STOR) zobowiązani są:

  • operatorzy rynku i firmy inwestycyjne prowadzące system obrotu,
  • każda osoba zawodowo pośrednicząca w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń, w tym:
    • firmy inwestycyjne świadczące usługi inwestycyjne,
    • podmioty zarządzające aktywami (np. zarządzający funduszami UCITS lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).

Wyjaśnienie pojęcia „osoby zawodowo pośredniczącej w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń” zostało przedstawione w dokumencie Questions and Answers on the Market Abuse Regulation przygotowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Zawartość notyfikacji STOR

W notyfikacji STOR powinny znaleźć się informacje o transakcjach i zleceniach wskazujących na możliwość wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji na rynku lub usiłowaniu dokonania tych czynności. Notyfikacja powinna zawierać opis charakteru nadużycia oraz okoliczności uzasadniających podejrzenie. Informacje na temat możliwych okoliczności wskazujących na dokonanie nadużycia znajdują się w rozporządzeniu MAR oraz w załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wytyczne w zakresie zawartości STOR zostały zawarte w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/957 z dnia 9 marca 2016 r.

Wszelkie powiadomienia przedkładane właściwym organom nadzoru mają być użyteczne, sensowne i wyczerpujące.

Sposób i termin przesyłania zgłoszeń

Notyfikacje STOR powinny być przesłane w momencie powstania uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużycia. 

Notyfikacje STOR należy przesyłać za pośrednictwem formularza „STOR_PODEJRZANE" dostępnego w systemie ESPI. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na kancelarię DIO (firmy inwestycyjne i organizatorzy obrotu) lub kancelarię DFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). 

Notyfikacje STOR dotyczące aktywności inwestycyjnej na rynkach zagranicznych należy przesyłać do nadzoru macierzystego dla podmiotu raportującego. Notyfikacje te są następnie przekierowywane przez nadzór macierzysty do nadzoru właściwego dla zagranicznego systemu obrotu.

Dodatkowe pytania dotyczące sposobu przesyłania STOR można kierować na adres dio@knf.gov.pl