Krajowe instytucje płatnicze

data aktualizacji

UWAGA! 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, należną od krajowej instytucji płatniczej wpłatę na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, za rok 2019 wnosi się do dnia 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 2018 r. poz. 62, poz. 650) krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.

W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszło nowe brzmienie (ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1997) wyżej powołanego art. 113 ustawy, zgodnie z którym przebudowie ulega dotychczasowy system ustalania i rozliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi.

W Rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Prezes Rady Ministrów określił terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w art. 113 ust. 1, a także sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat.

Została zniesiona dotychczas obowiązująca zasada dokonywania przez krajowe instytucje płatnicze wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w formie zaliczek za kolejne półrocza roku, w którym instytucje te prowadzą działalność.

W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego uprzejmie informuje, iż:

  • do dnia 20 sierpnia następnego roku kalendarzowego w Dzienniku Urzędowym KNF zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi stanowiący podstawę obliczenia opłaty rocznej od podmiotów.
Krajowa instytucja płatnicza  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu dokonuje wpłaty należności na pokrycie kosztów nadzoru, z podaniem tytułu wpłaty.
W terminie 5 dni od dnia dokonania wpłaty krajowa instytucja płatnicza zobowiązana jest do złożenia deklaracji rocznej (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia), w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej za dany rok kalendarzowy. 
W razie szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 50 00, lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.