Krajowe instytucje płatnicze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na krajowych instytucjach płatniczych spoczywa ustawowy obowiązek wniesienia wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru.

Terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat określa rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego  zostaje opublikowany Komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty w danym roku, wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku oraz sumy kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego.

Do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego podaje się do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego , wysokość stawki obowiązującej dla rozliczenia należnej wpłaty oraz wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku oraz sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu danego roku kalendarzowego.

Krajowa instytucja płatnicza uiszcza należną wpłatę, obliczoną  zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem wyniku rozliczenia należnej wpłaty wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy UKNF.

Wraz z dokonaniem wpłaty podmiot nadzorowany zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości należnej wpłaty od krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy (jej zawartość informacyjną określa załącznik do rozporządzenia).

Termin złożenia deklaracji: 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia wpłaty

Kwotą stanowiącą podstawę obliczenia należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy w przypadku krajowej instytucji płatniczej jest kwota, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczona na ostatni dzień poprzedniego  roku kalendarzowego, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym – kwota, o której mowa w art. 76 ust.4 pkt 2 ustawy, obliczona na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość wpłaty należnej za dany rok oblicza się jako iloczyn podstawy i stawki ogłoszonej w komunikacie.

Do sporządzenia deklaracji służy formularz dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Wszelkie informacje dotyczące systemu e-Deklaracje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/eDeklaracje

Wpłata na pokrycie kosztów nadzoru ma charakter publicznoprawny, a tym samym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wystawia z tytułu jej uiszczenia faktur VAT czy rachunków.

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należy dokonywać na indywidualne rachunki wygenerowane przez UKNF dla każdego podmiotu. 

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 41 65 lub na adres e-mail: oplaty@knf.gov.pl

Podstawa prawna: