Krajowe instytucje płatnicze

data aktualizacji 08 maja 2018

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z 2018 r. poz. 62, poz. 650) krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.
W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszło nowe brzmienie (ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1997) wyżej powołanego art. 113 ustawy, zgodnie z którym przebudowie ulega dotychczasowy system ustalania i rozliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi.

Art. 115 ustawy o usługach płatniczych stanowi, iż Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, o których mowa w art. 113 ust. 1, a także sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu tych wpłat.

Rozporządzenie powyższe nie zostało jeszcze ogłoszone i znajduje się obecnie w ostatniej fazie procesu legislacyjnego.

Projekt powyższy znosi dotychczas obowiązującą zasadę dokonywania przez krajowe instytucje płatnicze wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w formie zaliczek za kolejne półrocza roku, w którym instytucje te prowadzą działalność.

W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego uprzejmie informuje, iż:

1.    Do rozliczenia kosztów nadzoru przez krajową instytucję płatniczą za 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.    Krajowe instytucje płatnicze nie są zobowiązane do uiszczania zaliczek za pierwsze i drugie półrocze 2018 r.


W razie szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 262 57 77, lub na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.