Działalność zagraniczna

data aktualizacji 11 maja 2018

Dom maklerski może prowadzić działalność maklerską zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw członkowskich:

  1. w formie oddziału, 
  2. za pośrednictwem agenta lub
  3. w ramach działalności transgranicznej tj. bez otwierania oddziału.

Dom maklerski zawiadamia KNF, w formie pisemnej, o zamiarze świadczenia działalności maklerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zawiadomienie powinno zawierać:

  1. nazwę państwa członkowskiego, na terytorium którego dom maklerski zamierza świadczyć działalność przez oddział lub za pośrednictwem agenta;
  2. przewidywany zakres działalności oraz strukturę organizacyjną;
  3. adres, pod którym dostępne będą dokumenty związane z prowadzoną  działalnością w przypadku zamiaru powadzenia działalności w formie oddziału; 
  4. dane osobowe osób kierujących działalnością, w przypadku zamiaru powadzenia działalności w formie oddziału;
  5. wskazanie, czy dom maklerski zamierza korzystać z pośrednictwa agentów, a jeżeli tak dane agentów, w przypadku zamiaru powadzenia działalności bez otwierania oddziału.

W terminie 1 miesiąca, w przypadku zamiaru prowadzenia działalności bez otwierania oddziału, lub w terminie 3 miesięcy, jeśli dom maklerski zamiera prowadzić działalność w formie oddziału, KNF przesyła właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego informacje dotyczące zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium tego państwa albo w drodze decyzji zgłasza sprzeciw wobec zamiaru utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez otwierania oddziału. Podstawą zgłoszenia sprzeciwu jest zagrożenie dla funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja jest doręczana domowi maklerskiemu.