Działalność zagraniczna - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Dom maklerski może prowadzić działalność maklerską zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terytorium innych państw członkowskich:

  1. w formie oddziału, 
  2. w ramach działalności transgranicznej tj. bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta:
    - przebywającego w innym państwie członkowskim lub
    - przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dom maklerski zawiadamia KNF, w formie pisemnej, o zamiarze świadczenia działalności maklerskiej na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje określone w:

  1. art. 6 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona w formie oddziału lub bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta który ma przebywać w innym państwie członkowskim, w którym ma być wykonywana działalność,
  2. art. 3 rozporządzenia 2017/1018 – w przypadku gdy działalność ma być prowadzona bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta który ma przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W terminie
  1. 1 miesiąca -  w przypadku zamiaru prowadzenia działalności bez otwierania oddziału, w tym za pośrednictwem agenta który ma przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
  2. 3 miesięcy - w przypadku zamiaru prowadzenia działalności w formie oddziału, lub  bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta który ma przebywać w innym państwie członkowskim, w którym ma być wykonywana działalność, 
KNF przesyła właściwym organom nadzorczym goszczącego państwa członkowskiego informacje dotyczące zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium tego państwa albo w drodze decyzji zgłasza sprzeciw wobec zamiaru utworzenia oddziału lub rozpoczęcia działalności bez otwierania oddziału. Podstawa zgłoszenia sprzeciwu jest zagrożenie dla funkcjonowania domu maklerskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres działalności, którą dom maklerski zamierza prowadzić na terytorium innego państwa członkowskiego  nie może obejmować wyłącznie czynności określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o obrocie.