Opłaty i koszty - Komisja Nadzoru Finansowego

Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi udzielane towarzystwu funduszy inwestycyjnych - podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro.

Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi udzielane spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - podlega jednej opłacie w wysokości równowartości w złotych 4 500 euro.

Zezwolenia na rozszerzenie przedmiotu działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych o:

  1. doradztwo inwestycyjne - podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro,
  2. zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 500 euro,
  3. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych - podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 1 000 euro.

Zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia rocznej opłaty na pokrycie kosztów nadzoru ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zwanej dalej „średnią roczną sumą aktywów”, zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.